031 335 220 [email protected]

O nas

Društvo poslovnih žensk – FAM združuje in povezuje uspešne posameznice vseh generacij z različnih področij delovanja. Podjetnice, managerke, voditeljice, umetnice, predstavnice akademske sfere, z namenom prepletanja njihovih znanj, izkušenj in idej in poslovnega sodelovanja.

Naša zgodba

Začetki delovanja društva segajo v leto 1996 z ustanovitvijo Kluba poslovnih žensk, ki se je kasneje preoblikovalo v društvo. Poslanstvo društva je ustvarjanje okolja in možnosti za povezovanje članic z različnih poslovnih področij in dejavnosti ter uresničevanje njihovih poslovnih ciljev, ciljev osebne rasti, ustvarjanja močne poslovne mreže in hkrati zagotoviti primerno okolje za druženje. Z raznovrstnimi dogodki, gosti, srečanji, posredovanjem ter izmenjavo znanja in kontaktov ustvarjamo pogoje za poslovno rast, izobraževanje ter osebnostni razvoj članic. Delujemo spodbujevalno in prispevamo k razvoju poslovnega okolja in družbe kot celote.

Cilj društva

Raznolikost članstva v znanju, izkušnjah, veščinah, vrlinah in pogledih nas, ob medsebojnem spoštovanju in zaupanju, povezuje v močno skupnost z velikim notranjim potencialom in odprtostjo navzven. Svoje poslanstvo uresničujemo tudi s povezovanjem in sodelovanjem z drugimi stanovskimi združenji, s spoznavanjem in izmenjavo dobrih praks z domačimi in tujimi podjetji, organizacijami, institucijami, z izmenjavo aktualnih informacij in omogočanjem članicam, da sledijo spremembam in trendom v poslovnem  in širšem okolju.

V društvu podpiramo vsa gibanja, ideje, pobude in konkretne aktivnosti, ki so usklajene z našimi vrednotami in poslanstvom in ki vodijo v trajnostno družbo ter družbo blaginje za vse.

Posel smo ljudje – Priložnost je ženska

V poslovnem svetu so poleg strokovnega znanja ključne priložnosti, ki se vselej pojavijo ob pravem času in na pravem mestu. Krog poznanstev, ki omogoča pot navzgor, je nadvse pomemben pri uresničevanju inovativnih idej. Ravno povezovanje namreč ponuja oporo in smernice, ki jih na tej poti še kako potrebujemo.

Močna skupnost

Društvo podpira vsa gibanja, ideje, pobude in konkretne aktivnosti, ki so usklajene z našimi vrednotami in poslanstvom in ki vodijo v trajnostno družbo ter družbo blaginje za vse.

Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe. V društvu so članice različnih znanj, mnenj in opredelitev, ki ne iščejo vedno le skupnih stališč, ampak s svojo širino vplivajo na odpiranje novih tem kot podlago naši poslovni bodočnosti.

Prepoznavna skupnost

Društvo združuje uspešne posameznice, ki delujejo na različnih poslovnih področjih v prepoznavno skupnost. Potencial in visoko zastavljene ambicije tovrstnega povezovanja omogoča oblikovanje skupnih stališč, enotnega nastopa tako v poslovnem kot v širšem družbenem okolju. Povezovanje znanja in izkušenj hkrati omogoča razvoj poslovne kulture, ki je nujna za krepitev enakovrednega položaja žensk v delovanju znotraj poslovnega sveta.

Aktivnosti društva

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva opravlja društvo naslednje naloge:

  • Organizira redna mesečna in občasna srečanja, ki so namenjena druženju članic, izmenjavi medsebojnih izkušenj in idej, izobraževanju, medsebojni pomoči ter poslovnemu povezovanju;
  • Oblikuje skupna stališča do aktualnih tem s področja poslovnega delovanja;
  • Spremlja in opozarja članice na spremembe s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za njihovo poslovno udejstvovanje ter jih spodbuja k pridobivanju novih znanj;
  • Spodbuja članice k medsebojni pomoči in sodelovanju;
  • Društvo podpira prenos znanja in medgeneracijsko sodelovanje skozi program mentorstva, zato je pridruženo pobudi »Povezani v mentorstvu – mentorstvo za vse«.
  • Izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti /organizacija strokovno – izobraževalnih posvetov, predstavitev strokovne literature, novih proizvodov;
  • Spodbuja dobrodelno delovanje članic;

 

Kaj počnemo

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, v predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih produktov, pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov med članicami in s članicami ter člani drugih združenj ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska na tekočem z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu. Seveda pa se aktivnosti društva širijo in sproti prilagajajo željam članic. Svoje naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi asociacijami doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi subjekti.

Velik poudarek društvo daje kulturnemu in družabnemu življenju članic, športno – rekreativni dejavnosti, storitveni in dobrodelni dejavnosti. Društvo se financira s prihodki iz naslova članarin, s sponzoriranjem v okviru propagandne dejavnosti, donacijami, volili, darili in drugimi prihodki.

Postani članica

Postati del skupnosti, ki šteje več kot 100 uspešnih in uveljavljenih članic, je prava priložnost za nadaljnjo rast in razvoj vsake posameznice, ki stopa na pot podjetništva.

Udejstvujemo se v različnih dejavnostih znotraj poslovnega okolja doma in v tujini, obenem pa svoj čas in energijo usmerjamo tudi v širše družbeno delovanje in nenazadnje v osebni razvoj, kar vse predstavlja tehten razlog za vključitev v društvo FAM. Društvo skuša s svojim delovanjem vplivati na položaj ženske v družbi in na vse dejavnike, ki ustvarjajo pogoje za njeno uspešno poslovno rast. 

Članarina v društvu znaša za posamezno članico 375 eur letno. 

V povezovanju je moč.

Program

Več 

Letna poročila

Več

Sklepi

Več

Akti

Več

Naših prvih 20 let

Več

Postani članica

Več

Vodstvo društva

Društvo FAM vodi predsednica, ki ima mandat dve leti in je lahko ponovno izvoljena. Tekoče posle vodi vodja in zakonita zastopnica društva.

Darinka Pavlič Kamien

Darinka Pavlič Kamien

Predsednica društva

Mojca Šimnic Šolinc

Mojca Šimnic Šolinc

Podpredsednica društva

Tanja Mejak

Tanja Mejak

Zastopnica društva

Silvia Lippai

Silvia Lippai

Ustanoviteljica društva

let

članic

letnih srečanj

zabave

Akti društva

Kodeks, poslovnik in pravila

Kodeks

Več

Poslovnik

Več

Pravila

Več