Perovo 21 C, 1290 Grosuplje
T: 01/786 58 07,
F: 01/786 58 09

E: info@drustvo-fam.si
www.drustvo-fam.siZ VAMI ŽE 24 LET

2020

 

DRUŠTVO POSLOVNIH ŽENSK SLOVENIJE – F A M

Association of Female Managers

 

 

Društvo poslovnih žensk Slovenije - FAM, združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo.

 

Začetki našega delovanja segajo v leto 1996, ko se je začela oblikovati  ideja o ustanovitvi tovrstne asociacije. Do tedaj so bile taka združenje predvsem v moški domeni. Prve misli so bile v smeri združenja v »Ženski poslovni svet«.  Kasneje, okrog leta  1997 pa smo pričele preko Agencije za management delovale kot Klub poslovnih žensk. Ko pa je naše delovanje samo po sebi preraslo ta okvir, smo se preoblikovale v društvo, ki ima kot takšno več možnosti za realizacijo stališč in delovanje svojih članic.

 

Kar nekaj časa smo potrebovale za postavitev temeljev in okvirnih programskih stališč društva, ki predstavlja našo identiteto. Naš cilj je, da je društvo prepoznavno po svojem delovanju na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s programom društva.

 

Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti pa v managementu, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo.

Pri sklepanju poslov je bolj kot znanje samo, pomembno to, da poznaš prave ljudi  na pravih mestih, saj posle še vedno delamo ljudje. Torej poslov brez pravih znanstev, ne moreš sklepati, saj  posameznik sam nima ključnega vpliva, večji krog ljudi pa lahko ideje lažje uresničuje.

 

Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe. V društvu so članice različnih znanj, mnenj in opredelitev, ki ne iščejo vedno le skupnih stališč, ampak s svojo širokostjo vplivajo na odpiranje novih tem kot podlago naši poslovni bodočnosti.

 

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva, opravlja društvo predvsem naslednje naloge:

 • Organizira redna mesečna in občasna srečanja zaradi druženja članic, izmenjave medsebojnih izkušenj, izobraževanja, medsebojne pomoči ter poslovnega sodelovanja;
 • Oblikuje stališča v skladu z interesi članic o zadevah s področja delovanja društva in jih posreduje pristojnim organom in odpira nove teme, kot podlago za nadaljnje diskusije družbe;
 • Spremlja in opozarja  članice na nova dogajanja s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za članice, jih spodbuja k njihovemu spoznavanju in pridobivanju novih znanj;
 • Pomaga članicam pri medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju strokovnjakov na razvoju njihove osebnosti in pri uveljavljanju managerske poslovne etike;
 • Izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti /organizacija strokovno – izobraževalnih posvetov, predstavitev strokovne literature, novih proizvodov, …./

 

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih produktov, pomoč pri vzpostavljanju  poslovnih stikov med članicami in s člani drugih društev, združenj, klubov, ipd. ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska redno in popolno seznanjena z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu. Seveda pa se aktivnosti društva širijo in sproti prilagajajo željam članic.

 

Svoje naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi asociacijami doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi subjekti.

 

Dejavnost, s katero se ukvarjamo:

 • poslovna
 • kulturno - družabna
 • športno - rekreativna
 • dobrodelna
 • storitvena /strokovna pomoč in svetovalno delo, mnenja, študije, lobiranje, izobraževanje/

 

Poslovno področje zajema predvsem:

- izmenjava poslovnih izkušenj

- posredovanje poslov med članicami ter drugimi

- predstavitev dejavnosti podjetij doma in v tujini

- prezentacija novih proizvodov domačih in tujih proizvajalcev

- organizacijo ustreznih pogojev za poslovna srečanja

- organizacijo poslovnega turizma

- organizacijo predstavitve mode doma in v svetu

- drugo

 

Velik poudarek dajemo kulturnemu in družabnemu življenju članic, športno - rekreativni dejavnosti, storitveni in dobrodelni  dejavnosti.

 

Društvo poslovnih žensk je društvo zaprtega tipa, samo za njene članice, povezuje pa se  s sorodnimi društvi in klubi doma kot tudi v tujini. Predvsem skušamo dobro sodelovati z Združenjem Manager – sekcijo managerk, Klubom managerjev Ljubljana, društvom SILA,  Društvom GIZ podjetnost pri GZS, …

 

Društvo se  financira s prihodki iz naslova članarin, s sponzoriranjem v okviru propagandne dejavnosti, dotacijami, volili, darili in drugimi prihodki.

 

Predsednica društva je ga. Andreja Ilgo, njena namestnica oz. podpredsednica društva ga.  mag. Andreja Jernejčič. Društvo vodi ga. Silvia Lippai, ki je obenem tudi ustanoviteljica in zastopnica društva.

 

Društvo ima svoj 9-članski programski svet, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Deluje po pravilih društva, poslovniku in kodeksu društva. Trenutno šteje cca 125 rednih članic ter 4 častne članice.

 

Članarina v društvu znaša za posamezno članico 350.- EUR letno. V to  članarino je vključeno:

 

 • organizacija vsakomesečnih poslovnih srečanj društva in izobraževanj članic
 • stroški poslovanja in delovanja društva in
 • stroški vodje in zastopnice društva

 

Na koncu moramo še enkrat poudariti, da je cilj društva, da mesto ženske kot uspešne žene na kateremkoli področju poudarimo z vseh možnih aspektov, pri tem pa bomo iskali pomoč tako pri znanstvenoraziskovalnih inštitucijah kot v strukturah, ki odločajo v organih oblasti ter tako tudi na ta način skušali aktivno vplivati na vse dejavnike, ki določajo položaj ženske v naši družbi – predvsem položaj poslovne ženske, kar pa pomeni tudi opozarjanje na ovire, ki se dejansko postavljajo na poti vsaki ženski, ki ima željo doseči status uspešne poslovne ženske.

 

 

Naslov in sedež društva je:

 

Društvo poslovnih žensk –  FAM

Association of Female Managers

Perovo 21 c

1290  GROSUPLJE

Tel.: 01- 786 58 07, fax: 01-786 58 09, 041 – 731 877,

info@drustvo-fam.si, silvia.lippai@drustvo-fam.si

s.lippai@siol.net; www.drustvo-fam.si