031 335 220 [email protected]

KODEKS

 

Društvo poslovnih žensk  – F. A. M. – Association of Female Managers, združuje najbolj priznane in prodorne poslovne ženske v Sloveniji na vseh področjih delovanja: v gospodarstvu, politiki, družbenih dejavnostih, svobodnih poklicih itd.

 Društvo poslovnih žensk je združba izbrane elite!

 

Predstavitev Društva poslovnih žensk

Društvo poslovnih žensk je asociacija, ki temelji na načelih in principih poslovnosti, prijateljstva, zaupnosti, medsebojni pomoči, lojalni konkurenci, lastni angažiranosti ter  prisotnosti na srečanjih društva.

Smo tudi društvo za podjetniško svetovanje, management, izobraževanje ter opravljanje poslovnih storitev.

Društvo združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo.

Vsaka članica društva mora biti sposobna definirati svoje potrebe oziroma potrebe in problematiko svoje okolice pred društvom, kakor tudi zunaj njega. Pretok informacij med društvom in njenimi članicami ter drugimi je nujen za nemoteno in uspešno delovanje društva.

Društvo v svojem bistvu mora stremeti k temu, da bo vedno in povsod družba izbrane elite. Za elito se ne more nihče sam označiti, vendar si lahko za to prizadeva s svojo osnovno naravnanostjo in mišljenjem, vedenjem in delom ter priznavanjem obstoječih vrednot in predstav.

Nosilke društvene ideje so posamezne članice Društva poslovnih žensk, ki naj bi imele možnost vpliva na svojem širšem poklicnem področju.

Namen društva je združevanje članic s ciljem medsebojne pomoči in podpore na vseh področjih delovanja.

 

Dejavnost, s katero se ukvarja društvo: 

 • poslovna
 • kulturno – družabna
 • športno – rekreativna
 • storitvena /strokovna pomoč in svetovalno delo, mnenja, študije, izobraževvanje/

 

Poslovno področje pa zajema predvsem: 

 • izmenjavo poslovnih izkušenj
 • posredovanje poslov med članicami in drugimi
 • predstavitev dejavnosti podjetij doma in v tujini
 • prezentacijo novih proizvodov domačih in tujih proizvajalcev
 • organizacijo ustreznih pogojev za poslovna srečanja
 • organizacijo poslovnega turizma
 • organizacijo predstavitve mode doma in v svetu
 • organizacijo in izvedbo dobrodelnih akcij

Članice izhajajo iz različnih poklicnih področij in se v društvu pobliže spoznajo, s čimer pospešujejo razumevanje različnih poklicnih področij in ob tem sklepajo osebna in poklicna prijateljstva. Društvo bo omogočilo članicam bližje in boljše poznavanje  tematik s področja znanosti, tehnike, gospodarstva, pravosodja, managerstva in umetnosti. Tako druženje pod okriljem društva omogoča različne akcije v korist skupnosti.

Eden od poglavitnih ciljev društva je dobronamerna in dejavna skrb za krepitev razumevanja med članicami in ostalimi. Moč društva je navsezadnje v vsaki posamezni članici; posebno značilna je za društvo zavestna predanost k jasno določenim ciljem. Osnova društva je, da sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Društvo poslovnih žensk je društvo zaprtega tipa – samo za njene članice, povezovalo pa se bo s sorodnimi društvi doma in v tujini.

Načelo medsebojne osebne in poslovne pomoči temelji na:

 • osebni angažiranosti članic v ustvarjalnih dejavnostih;
 • medsebojni poslovni pomoči;
 • medsebojnem obveščanju;
 • pozitivnem odnosu do politike kot služenja skupnosti;
 • pospeševanju managementa v vseh vrstah gospodarskih in negospodarskih dejavnostih;
 • pospeševanju vzdrževanja etike v družini, v poklicnem življenju in v življenju širše skupnosti;
 • širjenju razumevanja med ljudmi in narodi;
 • širjenju znanja in spoznavanju novosti v skladu s programskimi usmeritvami društva;
 • posredovanju spoznanj o problemih okolja širši javnosti;
 • upoštevanju drugih in pripravljenosti pomagati jim;
 • nesebičnosti, toleranci in razumevanju ter volji do miru.

Pojem prijateljstva

Največja vrednota članic društva je prijateljstvo in zaupnost med članicami. Pravo prijateljstvo se ne ukazuje in ni vezano na nobeno dobrobit, ki bi jo članica pričakovala pri tem. Prijateljski odnos  temlji predvsem na načelu pomagati prijateljici – sočlanici; da se kritika izreka le kot dobronamerna in jo je kot tako potrebno tudi sprejemati, da se doseže željeni cilj. Izkušnje kažejo, da prijateljstvo največkrat nastane ob prisotnosti skupnih načel pri delu in vlaganju v ta načela. Iz prijateljstva se razvijajo  na podlagi skupnega truda – skupna dejanja in obratno.

Vsaka članica društva naj se drži navedenih stališč in upošteva načelo pripravljenosti pomagati, kadar v vsakodnevnih ali društvenih dejavnostih pride do zapletov ali posameznih nezaželjenih dogodkov. Žalitev sočlanice pomeni hujšo kršitev načel kodeksa.

V pojem prijateljstva štejemo tudi to, da se članice društva med seboj tikajo.

Zastopanost v društvu

Društvo si mora prizadevati, da ima v svoji sredini čimrazličnejšo zastopanost gospodarskih in negospodarskih panog.

Vsaka članica zastopa svojo branžo in s tem omogoči sočlanici spoznavanje njenega dela in okolice in s tem širitev svoje poklicne  sposobnosti.

Odbor za sprejem v članstvo

Za sprejem novih članic v Društvo poslovnih žensk je pristojen Odbor za sprejem v članstvo, če ga kot takega imenuje Programski svet društva in ki naj šteje tri članice in vodja društva po službeni dolžnosti.

Odbor za sprejem v članstvo dela po načelih tega kodeksa. Prav tako daje mnenje programskemu svetu glede razrešitve posamezne članice društva, ki bi kršila načela tega kodeksa.

Uporaba imena društva

Ime društva se lahko v javnosti uporablja le v dogovoru s predsednico, podpredsednico in vodjo društva. Enako velja za vsakršno komuniciranje z mediji. Vsaka uporaba imena društva mora temeljiti na sprejetih stališčih društva in načelih kodeksa. Vsaka posamezna članica lahko o društvu prezentira v javnosti le svoja osebna stališča, vendar vedno  le in samo v korist društva.

Članice društva lahko pri predstavitvi svoje firme oziroma svoje dejavnosti uporabljajo ime društva.

Navzočnost na srečanjih društva

Brez upoštevanja in izpolnjevanja obveze navzočnosti si društva ni mogoče predstavljati.

Zelo pomemben dejavnik članstva je redna navzočnost na mesečnih srečanjih članic  društva. To sicer ne pomeni, da je stoodstotna navzočnost na srečanjih obvezna, članica mora najmanj polovico navzočnosti uresničiti v svojem društvu. Če članica za več kot  štiridesetodstotno /40%/ odsotnost programskemu svetu društva ne poda tehtnega opravičila, se članstvo razveljavi.

Na vprašanje, zakaj je navzočnost tako  pomembna, lahko navedemo naslednje razloge:

 • z včlanjevanjem v Društvo poslovnih žensk posameznica prevzame določeno moralno odgovornost do društva;
 • kandidatko se ne predlaga za sprejem, dokler se ji ne pojasni, da se mora  srečanj redno udeleževati;
 • če želi društvo obstajati kot živahna in učinkovita organizacija, je novoizvoljena članica pomemben člen te skupnosti;
 • vsaka zastopa določeno poklicno področje, ki bi ga lahko zastopala tudi katerakoli druga primerna oseba; če navzočnost zanemarja, njeno poklicno področje  ni zadostno zastopano.

Navzočnost v društvu se ne sme omejiti samo na pasivno delovanje. Članica mora tudi vedeti, da svoje udeležbe ne more nadomestiti z denarjem, zanemarjujoč svoje društvene dolžnosti.

Smisel navzočnosti ni doseganje prostorske izpopolnjenosti ali številčnosti,  temveč so to medsebojna osebna srečanja članic društva, srečanje prijateljic, ki si želijo sodelovanja,  da bi s skupnimi močmi dosegale postavljene cilje

Društvene usluge

a/ društvene usluge
Od vsake članice se pričakuje pozitivno sodelovanje v programu, ki ga ima društvo, od izvajanja finančnega suporta v vseh oblikah, da vpeljuje nove članice in prijazno sprejema  goste, sodeluje v društvenih organih in tudi sprejema funkcije v društvu. Društvene usluge pomenijo pripravljenost pomagati v okviru dejavnosti društva.

b/ združene usluge
Pomenijo pripravljenost nastopati in pomagati dobrodelnim, vzgojnim in podobnim organizacijam, ki služijo splošnemu dobru in ki jih vsaka članica društva, če le more, aktivno podpira.

c/  mednarodne usluge
Sem sodi strpnost do drugih narodnosti in vzpostavljanje razumevanja na mednarodnih ravneh, torej med različnimi narodnostmi:

 • sopomoč in sodelovanje na mednarodnih prireditvah
 • osebni stiki s pripadniki drugih držav v njihovih državah,
 • osebni stiki s pripadniki drugih držav v naši državi.

Financiranje društva

Društvo se  financira s članarino, prihodki iz lastne dejavnosti /izdajanje glasila F.A.M., organiziranje raznih akcij, …/, prostovoljnimi prispevki donatorjev, volili, darili, sponzorstvi in drugimi oblikami dohodka, ki so predvideni za društva.

Članico, ki kljub opominu ne plača letne članarine se predlaga Programskemu svetu ali Odboru za sprejem v članstvo /če je imenovan/ za izključitev iz članstva v društvu, vendar je klub temu dolžna članarino poravnati za nazaj.

Z ustvarjenimi prihodki bo društvo organiziralo poslovna, kulturna in družabna srečanja članic društva, realiziralo sprejete programe ter skrbelo, da bo društvo to, kar od njega pričakujejo članice.

Povzetek

Še enkrat moramo poudariti, da je cilj društva, da mesto ženske kot uspešne poslovne ženske na kateremkoli področju poudarimo iz vseh možnih aspektov, pri tem bomo sodelovali in iskali pomoč tako pri znanstveno raziskovalnih delavkah in delavcih po posameznih področjih, kot tudi v strukturah, ki odločajo v organih oblasti in drugih organizacijah ter tako tudi na ta način skušali aktivno vplivati na vse dejavnike, ki določajo polžaj ženske v naši družbi – predvsem položaj poslovne ženske.