Društvo poslovnih žensk

Vodstvo društva FAM

Društvo FAM vodi predsednica, ki ima mandat dve leti in je lahko ponovno izvoljena. Tekoče posle vodi vodja in zakonita zastopnica društva.

Dr. Nataša Pirc Musar
predsednica društva
Andreja Ilgo
podpredsednica društva
Silvia Lippai
vodja in zastopnica društva

Članice o delovanju društva

 • Dolgoletna članica

  FAM-u sem se pridružila predvsem zato, ker se rada družim z uspešnimi poslovnimi damami, ker sem rada v družbi nasmejanih ljudi in tudi zato, ker me naši dogodki bogatijo z novimi znanji.

  - Andreja Ilgo, Atelje Mia Casa
 • FAM je sonce

  FAM je družba pametnih in nasmejanih žensk. Ob današnjem strahovitem delovnem tempu meni in mojim kolegicam naša srečanja prinesejo odklop in nove energije.

  - dr. Lucija Mulej Mlakar, Molga, služba za odpiranje razvojnih potencialov
 • Ponosna FAMovka

  Moje delo je stresno, a katero pa danes ni. Naši dogodki me sprostijo in vesela sem, ker se na njih tudi veliko novega naučim. Kot menedžerka seveda vem, da znanja ni nikoli preveč.

  - Lea Benedejčič, Mimovrste.com

Zadnji dogodek

V društvu FAM imamo vsaj 10 dogodkov na leto. Naša srečanja so izobraževalna z vsebinsko zanimivimi predavanji ali okroglimi mizami. V rubriki Zadnji dogodek boste vedno lahko prebrali novico o našem zadnjem srečanju, ostale zabeležke dogdkoov najdete v rubriki Novice.

Kaj delamo

 • izmenjava poslovnih izkušenj
 • posredovanje poslov med članicami ter drugimi
 • predstavitev dejavnosti podjetij doma in v tujini
 • prezentacija novih proizvodov domačih in tujih proizvajalcev
 • organizacijo ustreznih pogojev za poslovna srečanja
 • organizacijo poslovnega turizma
 • organizacijo predstavitve mode doma in v svetu
 • drugo

Novice

Sklepi skupščine FAM 2019

ZAPISNIK SKUPŠČINE 2019, ki je bila dne 14. 03. 2019 ob 18.10 uri na Mestni občini Ljubljana, Mestni trg1, Ljubljana Predsednica društva FAM dr. Nataša Pirc Musar je odprla skupščino in predlagala sledeče delovno predsedstvo skupščine/v nadaljevanju: predsedstvo/: Evo Košuljandić, kot predsednico Romano Piskar, kot članico Mag. Barbaro Guzina, kot članico Za zapisničarkoSilvio Lippai in Verifikacijsko komisijo: Ferlin Samsa Danico, za predsednico in Matejo Sever, kot članico ter Emo Pogačar, kot članico. Dr. Nataša Pirc Musar je dala predlog organov skupščine v sprejem SKLEP št . 1 Članice skupščine potrdijo delovno predsedstvo skupščine, zapisničarko in verifikacijsko komisijo v gornji sestavi.Pred samim glasovanjem o dnevnem redu predsednica verifikacijske komisije, ga.Ferlin Samsa Danica poroča, da je na seji prisotnih 52 članic. Ga. Silvia Lippai v nadaljevanju pove, da je na podlagi 16. člena Pravil društva skupščina sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članic. V kolikor to ne bi bilo, se seja začne s 30 minutnim odlogom, kar skladno s Pravili društva dovoljuje sklepčnost, če je na njej prisotnih le 10 članic. In ker smo že imeli ta 30-minutni zamik ob razgovoru s županom mesta Ljubljane in predavanjem, je skupščina sklepčna in lahko prične z delom. Predsednica skupščine ga. Eva Košuljandić navzoče pozdravi, se zahvali za zaupanje in po ugotovitvi sklepčnosti v nadaljevanju, da na glasovanje dnevni red skupščine: Dnevni red: 1.Poročilo o delu društva za leto 2018 (poročevalka Silvia Lippai – poročilo je objavljeno na spletni strani društva FAM, prejele pa ste ga tudi vse članicev decembru 2018) 2.Pregled finančnega poslovanja društva za leto 2018 in bilanca 2018 po sprejetih sklepih NO (poročevalka članica NO Petra Mlakar in dr. Nataša Pirc Musar) 3.Okvirni plan dela za leto 2019 in finančni plan 2019 (poročevalki dr. Nataša Pirc Musar in Silvia Lippai) 4.Sprejem novih Pravil društva FAM (dr. Nataša Pirc Musar) SKLEP ŠT. 2 Soglasno se potrdi dnevni red skupščine. Ad. 1. Silvia Lippa iporoča o delu društva v letu 2018. Pove, da je bilo delovanje društva zelo pestro in bogato, da je bilo 10 srečanj društva, 16-im dogodkom smo prisostvovale, imele sestanek nadzornega odbora, skupščino in 5 sestankov programskega sveta in da bo enako bogato tudi v letu 2019. Vsa srečanja so bila skrbno pripravljena in kvalitetna, zato so članice imele veliko novih možnosti za poznanstva in sodelovanja z novimi poslovnimi partnerji, kar je smisel društva. Še vedno pa bi se vas lahko na srečanja društva odzvalo več, saj je to odlična priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov, ki jih prav vse članice potrebujete. Januarja smo imele odlično srečanje v Gori pod Lipo, februarja nas je gostila neprekosljiva družba Ržišnik – Perc iz Šenčurja, ki so nam poleg njihove odličnosti prikazali še kaj se pravi »visoka kulinarika in postrežba«; marec je bil rezerviran za skupščino, g. Jankovića – našega gostitelja, vlogo nove predsednice pa je nastopila dr. Nataša PircMusar z odličnim predavanjem o Novi splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov. V aprilu smo spoznale Večgeneracijski center v Velenju – edinstveni v Evropi, pa najboljšo zobozdravstveno kliniko na Muljavi v maju, si ogledale Arboretum in lepote starega mesta Kamnik ter preizkušale dobrote ETE Kamnik v juniju. September in oktober sta bila v znamenju odličnih okroglih miz, s temami, ki zanimajo prav vsako podjetnico – v lendavskem Varisu in v Vivo Cateringu ob njihovi 25-letnici delovanja. Vivo se je pokazal v vsem svojem kulinaričnem sijaju. Pa Life Center v novembru in na koncu Maxi in super modna revija s FAM-manekenkami in odličnimi blagovnimi znamkami, ki jih ponuja Maxi. Bilo je še nekaj srečanj, ki so jih organizirale same članice po regijah in to je res pozitivno, ker dokazuje, da rade izmenjujete izkušnje, poslovne uspehe in se družite. Le tako naprej«punce«. Tudi v letu 2019 bomo skušali imeti odlične teme s področja gospodarstva, družbenih dejavnosti, zdravstva, … – vse, kar zanima članice društva. Še vedno pa je disciplina prijavljanja in odjavljanja na srečanja zelo slaba, saj se odjavite zadnji trenutek ali pa sploh ne. Ravno zaradi tega je skupščina društva sprejela sklep, da vsaka, ki se ne odjavi z res tehtnim razlogom 48 ur pred srečanjem, plača 20 € v posebni sklad. Enako pa mora tudi kriti del stroškov, ki nastanejo društvu pri srečanju. Ta sredstva so namenjena otrokom, obolelim za rakom in le tako jim lahko društvo pomaga, ker v svojih pravilih nima dobrodelne dejavnosti. Ker pa smo družbeno odgovorne, je to tudi edini način, da vsaj malo pomagamo bolnim otrokom in tudi z razlogom, da se poveča disciplina glede te problematike. Ta sklep je ves čas objavljen s preostalimi sklepina spletni strani društva FAM. Silvia je še nadaljevala: »Ob tej priliki bi vas rada še obvestila, da s koncem tega leta preneham z vodenjem in zastopanjem društva. Po 23-letih je napočil čas, da naredim nekaj tudi zase, si odpočijem, saj sem izpolnila 51 let delovne dobe. Se dobro sliši? Ko sem davnega leta 1996 ustanovila to društvo, si niti v sanjah nisem mogla misliti, da bo delovalo tako dolgo. Očitno sta bili moja strategija in tudi pretirana delovna trma pravi. Zapuščam vam ga v dobrem stanju in tudi v dobri finančni kondiciji in upam, da ga boste tudi naprej – brez mene, dobro vodile. Društvo je vaše, delajte z njim skrbno, z veliko empatije in dobrimi idejami, ki zanimajo vse vas – poslovne dame. Uresničujte v društvu svoje želje, poslužujte se vseh možnosti, ki vam jih nudi. Nobena predsednica ali sekretarka ne bo mogla delati namesto vas, če ve ne boste prepoznale in znale izkoristiti možnosti, ki se vam ponujajo. Zato veselo naprej. Zmorete!« Članice so se ji za dolgoletno predano delo zahvalile z dolgim aplavzom. SKLEP št. 3: Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2018 in se zahvali ga. Silviji Lippai za 23-letno vodenje društva. Ad. 2 Petra Mlakar, članica nadzornega odbora društva poroča o finančnem poslovanju društva in o tem, kakšne sklepe je sprejel nadzorni odbor, ki jih predlaga skupščini v sprejem (zapisnik NO in vsi računovodski izkaziso v prilogi). Nadzorni odbor društva je natančno pregledal finančno poslovanje društva, bruto bilanco za leto 2018 in zaključni račun za poslovno leto 2018. Na pregledane dokumente nima pripomb. Ugotovile so, da je društvo poslovalo v skladu s smernicami društva in bilo zelo varčno. Tudi izterjava zapadlih terjatev je bila v letu 2018 uspešna. Društveni sklad se je zaradi pozitivnega poslovnega izida ponovno okrepil. NO se prav tako strinja, da se izvede izvršba za vse dolgove iz naslova neplačanih članarin. Ker je finančna disciplina slaba, se dodatno opozori članice na plačilo teh. Nekatere od članic so do sedaj že poravnale zapadle obveznosti, ostale pa so po Pravilih, Poslovniku in Kodeksu društva izključene iz članstva. Zato NO potrjuje finančno poročilo in zaključni račun / bilanco društva FAM za leto 2018. Dr. Nataša Pirc Musar je povedala, da so tudi članice programskega sveta društva (PS) pregledale zapisnik NO ter sprejete sklepe nadzornega odbora, pregledale finančno poslovanje društva v preteklem letu in ugotovile, da je bilo poslovanje pravilno in dobro ter da je društvo poslovalo pozitivno. Indeksi stroškov v primerjavi z letom 2017 so približno enaki, ali celo nižji od planiranih. Povečali so se le stroški zaradi udeležbe tečaja tujega jezika in nove spletne strani FAM, ki pa še ni končana. Skupščina društva FAM je sprejela SKLEPA št. 4 in 5: Potrdi se finančno poročilo NO, bilanca in izkaz poslovnega izidaza leto 2018. Vsi izkazi in poročilo so v prilogi kot del zapisnika. Za neplačane članarine se opravi izvršba, članice pa izključi iz društva FAM. Ad. 3 Silvia Lippai predstavi program dela društva FAM za leto 2019 in pripadajoči finančni plan za izvedbo programa. »Program je bil v prilogi materialov za skupščinoin je že precej spremenjen od tistega, ki ste ga prejele v decembru mesecu. Program bomo po potrebi sproti prilagajali gospodarskim razmeram na trgu, predvsem kar se tiče tem na srečanjih. Vsekakor pa se bo prilagajal željam vas članic, zato vas ponovno poziva, da sproti dajete predloge, kaj bi želele v društvu imeti, slišati. PS se bo sprotno odzival vašim željam. PS je pregledal tudi finančni plan, ki je potreben za realizacijo tega programa. Predlog finančnega plana je skoraj enak lanskemu, ker se je članstvo v FAM-u zaradi upokojitev nekaterih članic, recesije in izključitev članic neplačnic zmanjšalo. Se pa v letu 2019 spet povišuje, kar nam pove, da delamo dobro oz. smo na pravi poti.« Pred glasovanjem je tudi ga. Eva Košuljandić sporočila, da je ta skupščina njena zadnja, ki jo vodi v društvu FAM, saj gre s koncem leta v pokoj. Povedala je, da je vesela, ker smo ji zaupale tako dolgo, 10-letno predsedovanje skupščinam FAM in da smo bile zadovoljne z njenim delom. Velik aplavz je povedal vse. 4 Članice skupščine FAM so sprejele SKLEPA št. 6 in7: Sprejme se predlog okvirnega programa dela za leto 2019, ki pa se bo sprotno prilagajal gospodarskim razmeram na trgu in željam članic. Sprejme se predlagani finančni plan 2019 za izvedbo programa dela. Ad. 4 Dr. Nataša Pirc Musar pove, da je bil PS seznanjen, da bo Silvia Lippai z 31. 12. 2019 zaključila svoje delo vodje-zastopnice društva FAM. Programski svet se je odločil, da bo po novem zastopanje društva prevzela vsakokratna predsednica, strokovno – tehnična in administrativna opravila za društvo pa bo opravljala sekretarka društva. Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti Pravila društva, ki smo vam jih poslali v priponki. Vse ostali akte društva bomo uskladili do pričetka veljavnosti novih Pravil – to je do1. 1. 2020. SKLEP št. 8: Sprejmejo se nova Pravila društva FAM, ki bodo začela veljati 1. 1. 2020. Skupščina je bila zaključena ob 18.50 uri. Predsednicaskupščine društva FAM Eva Košuljandić

Srečanje in skupščina društva FAM – 14. 3. 2019

Kot vedno je srečanje pričel naš vsakoletni pokrovitelj g. Zoran Janković, župan najlepšega mesta v Evropi, Ljubljane. Povedal nam je, kaj se je novega zgodilo  v  letu od našega zadnjega srečanja. Kot vedno, je poln navdušenja pripovedoval o uspelih projektih, koliko cest so že prenovili, kako napredujejo že začete gradnje objektov, o prenovi Cukrarne, …..  in kaj vse načrtujejo v tem letu. Po g. Jankoviću je besedo prevzela  predavateljica prof. dr. Verica Trstenjak s temo dneva: Brexit kot pravni, politični in gospodarski izziv ter kaj čaka po njem Britance in kaj nas ostale Evropejce. Nazorno nam je prikazala, kaj bi pomenil odhod Velike Britanije iz Evropske skupnosti in kakšne bi bile posledice tako za njih, kot za nas ostale. Več si lahko pogledate v priloženi datoteki. Po končanem predavanju je dr. Nataša Pirc Musar odprla letno skupščino društva FAM. Zapisnik je v prilogi. Po skupščini nam je  mag. Jerneja Kamnikar predstavila, s čim se bo Slovenija predstavila v letu kulinarike 2021 in tudi, kako se peče prava slovenska potica. Vse te Vivove dobrote  smo obilno preizkušale v nadaljevanju – v družabnem delu srečanja, kjer je za tekoči del poskrbel g. Peter Malenšek, lastnik EKO kmetije Pecl iz Malin pri Semiču z belokranjskimi vini.   Povzela: Silvia Lippai   https://photos.app.goo.gl/psVRX6V9LhEppUwq7  (foto Marija Trenz) https://photos.app.goo.gl/n5NdRrhCKKMxmJp79  (foto Majda Resman) Brexit-FAM-2019 ZAPISNIK SKUPŠČINE FAM 2019

Steklarna Hrastnik – Srečanje društva FAM dne 13. 2. 2019

Toliko sonca nas že dolgo ni spremljalo na srečanje društva. Božalo nas je s svojo toplino, tako da smo se  kar težko spravile na avtobus in prekinile to idilo. Še posebej, ker smo zaradi plazu na cesti, morali vijugati po nekih zakotnih vaseh. Ampak vse lepo se enkrat konča. V Steklarni Hrastnik nas je pričakalo neljubo presenečenje. Prav pred našim prihodom se je pokvaril lift in naša kondicija je bila na hudi preizkušnji: Osmo nadstropje. Peš ☹. Ampak vzdušje sta takoj popravila direktor firme mag. Peter Čas in naša članica mag. Irena Gajšek, direktorica Glashute. Po pozdravnem nagovoru podpredsednice društva ga. Andreje Ilgo je prevzel besedo mag. Peter  Čas in povedal: »V Steklarni Hrastnik imamo skoraj 160 let izkušenj in znanja, kar nam daje samozavest, moč in pogum. Nenehno iščemo ideje, preverjamo rešitve in  ustvarjamo novosti. Danes smo naše znanje vpeli v tri proizvodne programe – v specialno stekleno embalažo, namizno steklo in premium kozmetično embalažo. Naši steklarski inženirji so sposobni izdelati tehnično najzahtevnejše steklarske izdelke iz enega najčistejših stekel na svetu. Kakovost naših izdelkov dosegamo s čistostjo stekla, avtomatizacijo proizvodnje in preverjanjem končnih izdelkov. Naš cilj je ponuditi naročniku celovito storitev – od idejne zasnove do končnega produkta – oblikovanje, proizvodnje in dekoriranja. Prepričani smo, da smo poleg naše visoko kakovostne proizvodnje, fleksibilnosti ter zmožnosti proizvodnje majhnih serij, v povezavi s sinergijami z našimi partnerji odlična izbira tako za velike pivovarje kot tudi majhne butične proizvodnje. Naše vrhunsko steklo je odsev naših vrednot, naše srčnosti, strasti do dela in čistih misli. V vsakem izdelku hrastniške steklarne se poleg izjemne kakovosti občuti tudi nekaj, kar danes večina pogreša – preprosta človeška toplina.  Mi o takšni prihodnosti ne sanjamo. Mi vam jo pokažemo že zdaj! Iz osrčja Slovenije tako v svet pošiljamo vrhunsko steklo in energijo.« Več na www.steklarna-hrastnik.si Vizija podjetja je postati globalni partner v razvoju vrhunskih steklenih izdelkov in postati prepoznavna blagovna znamka v proizvodnji vrhunskih steklenih izdelkov. Za vrednote podjetja ocenjujejo odkrito komuniciranje, pošteni in transparentni medsebojni odnosi, čisto delovno okolje, čiste misli, spoštovanje, iskrenost,  predanost do dela, želja po napredku, zaupanje vase in v sodelavce, želja po uspehu, vztrajnost, zagnanost, požrtvovalnost,  povezanost, pripadnost in veselje do dela in predvsem prijaznost. Tokratna tema dneva je bila «Pasti komuniciranja: kako jih prepoznati in zaobiti«. Prof.dr. Lucija Mulej Mlakar je govorila o pomenu pristnega, iskrenega in iskrivega komuniciranja, ki po sebi onemogoči tipične pasti komunikacije, ki so v sprenevedanju, neznanju ali primarnih razlikah, ki nas pogosto razdvajajo. Da bi našli skupni cilj, moramo biti pripravljeni na drugačen odnos do sebe. Komunikacija seveda niso le izrečene besede. Komunikacija je naš način, naš namen, vse skrito in tisto, kar morda ne vemo niti sami. Zato se srečujemo, da bi skupaj našli globlji smisel in nove pomene, ki nas skupno osrčijo in osrečijo. In ko se najdeta dva, ki utripata v istem ritmu, pasti ni več. Rodijo se nov pomen, jasnost in moč, iz katere lahko črpamo desetletja. Po odlični predstavitvi in temi dneva so nas v Steklarni Hrastnik obilno pogostili. Tako smo si nabrale moči za ogled proizvodnje in »ženske« nakupe v njihovi trgovini. Ženske pravim zato, ker so trajali skoraj do desete ure zvečer. Povzela: Silvia Lippai https://photos.app.goo.gl/2HweCSXYgsZkQkqZ9  fotografije Marije Trenz   https://photos.app.goo.gl/1S24NiJ7TzcNca8z7     fotografije Majde Resman        

Poročilo o delu društva za leto 2018

Januar 2018 4.1. 2018 – Prisostvovali smo Delovi osebnosti leta za 2017 v Narodni galeriji Ljubljana 16.1. 2018 – Fotografska razstava v Vivo Cateringu na D125 18.1. 2018 – srečanje društva na kmetiji Gora pod lipo v Zg. Ložnici pri Slovenski Bistrici. Gostitelj Oven Elektro Maribor 19.1. 2018 – nadzorni svet društva FAM 24.1. 2018 – programski svet – upravni odbor društva FAM 26.1. 2018 v Hiši Evropske Unije in Francosko veleposlaništvo v Sloveniji – Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu: vpliv spola na kariero Februar 2018 15. februar – Ržišnik Perc Šenčur v odlični restavraciji CUBIS Šenčur Tema dneva:  Trajnostne arhitekture v dobi trajnostne gradnje in sodobnega bivanja – Uvajanje   tudi nove tehnologije (BIM) na slovenski trg  (Protim d.o.o.). 24.2. 2018 – Ljubezen od A – Ž – Dogodek v Festivalni dvorani v Ljubljani – Prireditev o medsebojnih odnosih z odličnimi gosti Marec 2018 14.3. 2018 – Srečanje in skupščina društva FAM. Razgovor z županom mesta Ljubljane – gostiteljem naše skupščine, tema dneva: Nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (dr. Nataša Pirc Musar) v nadaljevanju pa letna skupščina društva in pogostitev z Vivo Cateringom. April 2018 4.4. 2018 – srečanje 500 podjetnic v Hotelu Union v Ljubljani 18.4. 2018 – Večgeneracijski center – edinstveni v Evropi (VGC) Planet generacij v Velenju, tema dneva: Kako bomo v letu 2018 dosegli postavljene – želene cilje in kaj ogroža rast slovenskega gospodarstva (Tanja Skaza)   Maj 2018 23.5. 2018 – Zobozdravstvena in estetka klinika Križaj na Muljavi Tema dneva zdravstvena o negi zob in kako reševati težave ob boleznih zob in obzobnih delov Junij 2018 7.junij 2018 – Udeležba na VIP dogodku Večer pod zvezdami na Peklenskem dvorišču Križank s Slovenskimi novicami in revijo Suzy 8.6. 2018 – Podelitev odlikovanja Reda za zasluge SILA-IWCL Mednarodnega združenja žensk Ljubljana- predlog podprl tudi FAM 13.6. 2018 premiera Špasteatra v Tivoliju v Ljubljani 20.6. 2018 – Srečanje društva FAM v butičnem slovenskem mestu Kamniku, voden obisk Arboretuma Volčji  potok, Ogled in predstavitev zgodovine mesta Kamnik preko TIC Kamnik, obisk podjetja ETA Kamnik Julij 2018 12.7. – Prijetni poletni dogodek Women & Wine na Fužinskem gradu, kjer sodelujejo tudi naše članice. Avgust 2018 Dopusti September 2018 Srečanje v podjetju VARIS Lendava: Ogled razstave Marca Chagalla na Lendavskem gradu. Predstavitev SKUPINE VARIS S STRANI mag. Sabina Sobočan, predstavitev  pomurskega gospodarstva s strani. g. Robert Grah iz Pomurska gospodarska zbornica in okrogla miza na temo: »Sodobni izzivi sodobnih menedžerjev – kako voditi!« z udeleženci: g. Iztok  Polanič – Pomgrad Murska Sobota, g. Martin Žigo –  Lušt – Paradajz Renkovci / Turnišče, ga. Sabina Sobočan – Varis Lendava, g. Janko Kodila – Kodila  Murska Sobota. Okroglo mizo bo vodila predsednica društva FAM, dr. Nataša Pirc Musar 27. 9. 2018 – Prisostvovale smo Managerskemu kongresu v Bernardinu/Portorož Oktober 2018 9.10. – 10 – letnica delovanja firme Lin&Nil naše članice Andreje Jernejčič 15.10. sestanek programskega sveta društva 18.10. srečanje društva FAM in  SBC –  Kluba slovenskih podjetnikov; Predstavitev podjetja VIVO Catering International ob njegovi 25-letnici delovanja – mag. Jerneja Kamnikar Tema dneva (okrogla miza) “Kaj bi morala vlada narediti, da bo podjetniško okolje bolj prijazno in zanimivo za investicije?” Na okrogli mizi so sodelovali: g. Goran Novković – SBC, ga. mag. Jerneja Kamnikar – Vivo Catering, g. Jure Remškar – Smart Com, g. dr. Aleš Musar – Ruska  Dača, g. Martin Jezeršek – Hiša kulinarike Jezeršek, ga. Romana Piskar, Podjetje Piskar. Okroglo mizo je vodila predsednica društva dr. Nataša Pirc Musar. 19.10. 2018 – MONS Veleposlaništvo rep. Madžarske ob državnem prazniku podelilo odlikovanja našim zaslužnim posameznikom (slavnostna govorca: predsednik Madžarske g. Janos Ader in predsednik SLO g. Borut Pahor) November 2018 8. november – smo se udeležile MQ Konference Združenja manager v Kristalni palači pod nazivom »Spričevalo odličnosti managementa 14.11. – Srečanje FAM v Kristalni Palači – Life Center na temo Preventiva je boljša kot Kurativa – naredimo nekaj zase 20.11. ob 19. uri smo prisostvovale gala večeru ob izidu prvega vodnika Gault&Millau Slovenija na povabilo Mire Šemić. 22.11. – Hotel Cubis Lendava – predstavitev knjige naše članice Metke Feher Pal »Vodja, ki mu sledijo« 29.11. – Veuve Clicquot Business Woman Award na Ljubljanskem gradu December 2018 6.12. Prednovoletno srečanje društva FAM v Maxiju, z modno revijo, na kateri so kot manekenke sodelovale naše članice, predstavitev perila Felina in več vrst blagovnih kozmetičnih znamk in s pogostitvijo, ki jo je pripravil Maksim. 11.12. – Srečanje z našimi Štajerskimi FAM-oznimi damami v Mariboru in Avstriji   Povzela: Silvia Lippai  

Pišite nam na info@drustvo-fam.si ali nas pokličite 01/786 58 07