031 335 220 [email protected]

O nas

Društvo poslovnih žensk Slovenije – FAM, združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo.

Naša zgodba

Začetki našega delovanja segajo v leto 1996, ko se je začela oblikovati ideja o ustanovitvi tovrstne asociacije. Do tedaj so bile taka združenje predvsem v moški domeni. Prve misli so bile v smeri združenja v »Ženski poslovni svet«. Kasneje, okrog leta 1997 pa smo pričele preko Agencije za management delovale kot Klub poslovnih žensk. Ko pa je naše delovanje samo po sebi preraslo ta okvir, smo se preoblikovale v društvo, ki ima kot takšno več možnosti za realizacijo stališč in delovanje svojih članic. Kar nekaj časa smo potrebovale za postavitev temeljev in okvirnih programskih stališč društva, ki predstavlja našo identiteto. Naš cilj je, da je društvo prepoznavno po svojem delovanju na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s programom društva.

Namen društva

Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti pa v managementu, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo.

Posel smo ljudje

Pri sklepanju poslov je bolj kot znanje samo, pomembno to, da poznaš prave ljudi na pravih mestih, saj posle še vedno delamo ljudje. Torej poslov brez pravih znanstev, ne moreš sklepati, saj posameznik sam nima ključnega vpliva, večji krog ljudi pa lahko ideje lažje uresničuje.

Močna skupnost

Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe. V društvu so članice različnih znanj, mnenj in opredelitev, ki ne iščejo vedno le skupnih stališč, ampak s svojo širokostjo vplivajo na odpiranje novih tem kot podlago naši poslovni bodočnosti.

Aktivnosti društva

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva, opravlja društvo predvsem naslednje naloge:

  • Organizira redna mesečna in občasna srečanja zaradi druženja članic, izmenjave medsebojnih izkušenj, izobraževanja, medsebojne pomoči ter poslovnega sodelovanja;
  • Oblikuje stališča v skladu z interesi članic o zadevah s področja delovanja društva in jih posreduje pristojnim organom in odpira nove teme, kot podlago za nadaljnje diskusije družbe;
  • Spremlja in opozarja članice na nova dogajanja s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za članice, jih spodbuja k njihovemu spoznavanju in pridobivanju novih znanj;
  • Pomaga članicam pri medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju strokovnjakov na razvoju njihove osebnosti in pri uveljavljanju managerske poslovne etike;
  • Izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti /organizacija strokovno – izobraževalnih posvetov, predstavitev strokovne literature, novih proizvodov, …

 

Kaj počnemo

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih produktov, pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov med članicami in s člani drugih društev, združenj, klubov, ipd. ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska redno in popolno seznanjena z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu. Seveda pa se aktivnosti društva širijo in sproti prilagajajo željam članic. Svoje naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi asociacijami doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi subjekti.

Velik poudarek dajemo kulturnemu in družabnemu življenju članic, športno – rekreativni dejavnosti, storitveni in dobrodelni dejavnosti. Društvo poslovnih žensk je društvo zaprtega tipa, samo za njene članice, povezuje pa se s sorodnimi društvi in klubi doma kot tudi v tujini. Predvsem skušamo dobro sodelovati z Združenjem Manager – sekcijo managerk, Klubom managerjev Ljubljana, društvom SILA, Društvom GIZ podjetnost pri GZS, … Društvo se financira s prihodki iz naslova članarin, s sponzoriranjem v okviru propagandne dejavnosti, dotacijami, volili, darili in drugimi prihodki.

Program

Več 

Letna poročila

Več

Sklepi

Več

Akti

Več

Naših prvih 20 let

Več

Postani članica

Več

Vodstvo društva

Društvo FAM vodi predsednica, ki ima mandat dve leti in je lahko ponovno izvoljena. Tekoče posle vodi vodja in zakonita zastopnica društva.

Darinka Pavlič Kamien

Darinka Pavlič Kamien

Predsednica društva

Mojca Šimnic Šolinc

Mojca Šimnic Šolinc

Podpredsednica društva

Tanja Mejak

Tanja Mejak

Zastopnica društva

Silvia Lippai

Silvia Lippai

Ustanoviteljica društva

let

članic

letnih srečanj

zabave

Postani naša članica

Si uspešna poslovna ženska?

So ti blizu sodelovanje, prijateljstvo, opolnomočenje in zabava?

Potem je društvo FAM prava odločitev!