051376059 [email protected]

Pravila društva

Na osnovi Zakona o društvih ( ZDru-1,  Ur. list RS št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A, Ur. list RS št.  58 z dne 27. 7. 2009) je Društvo poslovnih žensk – FAM  ( Association of Female  Managers ),  na svoji skupščini društva, ki je bila 10. 05. 2010 /v nadaljnjem besedilu: društvo/, sprejelo

PRAVILA DRUŠTVA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo poslovnih žensk – FAM je prostovoljna, nevladna, nepolitična in nepridobitna organizacija podjetnic, managerk in priznanih poslovnih žena, ki deluje na območju Slovenije. Kot pravna oseba zasebnega prava je društvo ustanovljeno in deluje po določilih Zakona o društvih in v skladu z drugimi predpisi ter cilji ustanoviteljic.

2. člen

Sedež društva je na Perovem 21 c, 1290 Grosuplje. Društvo deluje na območju Slovenije.

V pravnem prometu društvo uporablja naziv Društvo poslovnih žensk – FAM  ( Association of Female Managers ). Kratica društva je: F A M. Društvo ima svoj pečat in znak.

NAMEN IN NALOGE TER CILJI DRUŠTVA

3. člen

Namen društva je, da povezuje članice, jih vzpodbuja v njihovi  poklicni uspešnosti in upravljanju na področjih kjer delujejo, zlasti pa managementa, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva  ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko državo.

4. člen

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva  društvo opravlja predvsem naslednje naloge:

 • organizira redna in občasna srečanja  zaradi druženja članic, izmenjave medsebojnih izkušenj, medsebojne pomoči ter sodelovanja;
 • oblikuje skupna stališča v skladu z interesi članic o zadevah s področja delovanja društva in jih posreduje pristojnim organom;
 • spremlja in opozarja članice na nova dogajanja s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za članice, jih vzpodbuja k njihovemu spoznavanju ter pridobivanju novih znanj;
 • pomaga članicam pri medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju strokovnjakov na razvoju njihove osebnosti in pri uveljavljanju managerske poslovne etike;
 • izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti /organizacija strokovno-izobraževalnih posvetov, predstavitev strokovne literature, prireja strokovne ekskurzije, …/

5. člen

Svoje naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi institucijami ter drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi dejavniki.

ČLANSTVO V DRUŠTVU

6. člen

Članice društva so lahko direktorice, višje upravne delavke, poslanke, oziroma druge  managerke gospodarskih družb, zasebnih in javnih podjetij ter zavodov in drugih institucij z območja Slovenije, če sprejemajo pravila društva, so pripravljene sodelovati pri uresničevanju programa in plačujejo članarino.

Za včlanitev je potrebna pisna pristopna izjava kandidatke, h kateri podata mnenje predsednica in zastopnic društva, lahko pa tudi vsaka od članic programskega sveta, predlaga pa jo lahko vsaka od članic društva.

Pod enakimi pogoji lahko postanejo članice društva tudi državljanke  drugih držav.

Prav tako je za izstop iz društva na lastno željo potrebna pisna izjava članice.

Poleg rednih članic ima društvo tudi častne članice, ki jih povabi v društvo programski svet na predlog predsednice društva. Častna članica ne plačujejo članarine.

7. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem obstoja društva.

Članica  prostovoljno izstopi iz društva, če društvu pošlje pisno izjavo o izstopu in ima poravnane vse obveznosti do društva.

Članico se črta iz članstva, če ta kljub opominom ne plača članarine za tekoče leto.

O izključitvi članice iz krivdnih razlogov (kršenje pravil društva, kršenja ugleda društva, povzročanje motenj v delovanju društva, povzročanje sporov in negativnega razpoloženja med članicami in kršitev ostalih dolžnosti, ki so jih prevzele kot članice društva), odloča častno razsodišče s sklepom.

Kljub izstopu, črtanju ali izključitvi je članica dolžna poravnati zapadle finančne obveznosti do društva.

8. člen

Članice  društva imajo pravico sodelovati v dejavnostih društva, dajati svoje pobude in predloge ter zahtevati pojasnila od organov društva, voliti in biti voljene v organe društva.

Članice  društva imajo dolžnost ravnati se v skladu s temi pravili, spoštovati sklepe organov društva ter kodeksom  poslovne etike, si prizadevati za ugled društva in plačevati članarino.

Članici  društva se ob plačilu prve letne članarine izda  članska izkaznica.

Članice društva so dolžne varovati osebne podatke članic, ki so jim v društvu na razpolago.

FINANČNI VIRI ZA DELO DRUŠTVA

9. člen

Viri financiranja  društva so:

 • članarina,
 • prostovoljni prispevki donatorjev, darila, volila, komercialno sponzoriranje
 • drugi dohodki.

Vsaka članica  ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva v primeru, da ima za to upravičen interes.

10. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora sredstva porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove članice, je nična.

11. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni letni seji skupščine članice  obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

12. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi in mora biti v skladu z Zakonom in računovodskem standardu  za društva ter 26. člena ZDru-1 in 2. člena ZDru-1A.

Za vodenje finančno-materialnega poslovanja, društvo najame finančnega strokovnjaka in ga pooblasti za urejanje finančno-materialnih poslov društva. Za to delo sklene društvo pogodbo za dve leti, z možnostjo podaljšanja.

Finančne in materialne listine podpisuje od društva najeta in pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka.

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme skupščina društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili o računovodskem standardu za društva.

PREMOŽENJE DRUŠTVA

13. člen

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki mora biti vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje, katerega vrednost presega znesek 1.000,00 EUR se lahko kupi ali odtuji le na podlagi predhodne odobritve programskega sveta ali predsednice društva.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi predhodnega sklepa skupščine.

JAVNOST DELA

14. člen

Delo društva je javno.

Društvo obvešča svoje članice  s posredovanjem zapisnikov o delu organov in  potom spletne strani društva. Širša javnost je obveščena o delu društva preko tiskovnih konferenc, spletne strani društva, občasno pa društvo poroča o svojem delu v sredstvih javnega obveščanja. Za dajanje informacij in zagotavljanje javnosti dela sta odgovorni predsednica društva ali zastopnica društva.

ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

 • skupščina
 • programski svet
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče

Mandat članic v organih društva je dveleten in je ponovljiv. Odpoklic je možen tudi med mandatom na enak način kot izvolitev. Za svoje delo so organi društva odgovorni skupščini društva.

Predlog za članice organov društva lahko poda vsaka od članic.

SKUPŠČINA DRUŠTVA

16. člen

Skupščina je najvišji organ upravljanja društva. Sestavljajo jo vse članice  društva. Redno skupščino skliče enkrat letno predsednica društva ali predsednica nadzornega odbora pisno ali preko elektronske pošte,  najmanj 15 dni pred skupščino.

Skupščina je sklepčna, če ji na seji prisostvuje več kot polovica članic  društva. Odločitve sprejema z večino oddanih glasov na zasedanju prisotnih članic.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članic.

Izredna skupščina se skliče na zahtevo programskega sveta, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članic. Predsednica društva je dolžna sklicati izredno skupščino najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednica društva izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi za katero je sklicana.

Zasedanje skupščine vodi predsednica skupščine, ki jo izvoli skupščina na predlog predsednice društva. Na skupščini se piše zapisnik, ki ga lastnoročno podpišejo predsednica skupščine  in zapisnikarica.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se članice  na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so javne.

17. člen

Pristojnosti skupščine so:

 • sprejema pravila društva, poslovnik društva, programe dela, finančni načrt in letna poslovna ter finančna poročila;
 • določa višino članarine v skladu s kriteriji, ki jih sprejme programski svet;
 • voli in razrešuje predsednico društva,
 • voli in razrešuje članice programskega sveta, nadzornega odbora ter častnega razsodišča društva;
 • voli in razrešuje zastopnico društva;
 • odloča o pritožbah članic društva zoper  sklepe programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča društva;
 • odloča o vključevanju društva v druge sorodne organizacije,
 • odloča o statusnih spremembah društva;
 • odloča o nakupu, prodaji in obremenjevanju nepremičnin;
 • odloča o ostalih zadevah v skladu z zakonom in pravili društva.

PROGRAMSKI SVET

18. člen

Programski svet je operativni organ društva, ki se voli vsaki dve leti in je ponovljiv. Vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Programski svet sestavljajo predsednica, namestnica predsednice ter sedem članic, ki jih voli skupščina.

Predsednica društva je obenem tudi predsednica programskega sveta. Njena namestnica pa lahko opravlja tudi funkcijo predsednice društva v primerih, ko jo le-ta pooblasti za to. Programski svet je za svoje delo odgovoren  nadzornemu odboru in skupščini.

Programski svet je sklepčen, če seji prisostvuje vsaj polovica članic programskega sveta. Odločitve  sprejema z večino glasov vseh prisotnih članic. Programski svet lahko kooptira do dve članici v mandatnem obdobju, v kolikor je dosedanjim članicam programskega sveta prenehalo članstvo v društvu.

Programski svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednica, v njeni  odsotnosti pa njena namestnica ali od predsednice pooblaščena članica programskega sveta. Programski svet se sestaja najmanj  enkrat letno.

Predsednica programskega sveta se lahko odloči tudi za dopisno (v elektronski obliki) sejo za vprašanja, ki jih je potrebno rešiti takoj in za to potrebuje soglasje progamskega sveta.  Dopisna seja je veljavna pod pogojem, da nobena od članic programskega sveta temu ne nasprotuje. Za sprejetje sklepa veljajo enaka določila, kot če bi bila redna ali izredna seja programskega sveta.

19. člen

Pristojnosti programskega sveta so:

 • sprejema predlog programa dela društva in odloča o vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem sprejetega programa dela društva,
 • izvaja sklepe skupščine,
 • imenuje stalne in začasne delovne skupine iz vrst članic društva izjemoma tudi zunanjih strokovnjakov oz. strokovnjakinj,
 • predlaga skupščini višino članarine,
 • predlaga skupščini razrešitev posameznih članic programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča, predsednice in zastopnice društva
 • predlaga izbris posameznih članic iz evidence članstva v društvu,
 • daje mnenje na predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost presega 1.000 EUR
 • odloča o ostalih zadevah, ki niso v pristojnosti skupščine oz. drugih organov društva.

NADZORNI  ODBOR

20. člen

Nadzorni odbor ima predsednico in dve članici. Voli jih skupščina društva za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv. Članice programskega sveta ne morejo biti članice nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna predsednica in ena članica. Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Članice nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah programskega sveta, ne morejo pa odločati.

21. člen

Pristojnosti nadzornega odbora so:

 • nadzira delo organov društva,
 • nadzira finančno-materialno  poslovanje,
 • poroča  skupščini,
 • predlaga razrešnico programskega sveta, predsednice in zastopnice društva

ČASTNO RAZSODIŠČE

22. člen

Članice častnega razsodišča društva voli skupščina za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv. Sestavljajo ga tri članice: predsednica  in dve članici, ki pa ne morejo biti v drugih organih društva. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članic ali organov društva.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravili.

23. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

 • kršitev določb pravil,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • ne izvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

24. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravili  izreče častno razsodišče so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Članica se lahko na disciplinski ukrep častnega razsodišča pritoži v roku 15 dni po sprejemu pisnega ukrepa na skupščino društva, ki o zadevi dokončno odloči.

PREDSEDNICA DRUŠTVA

25. člen

Društvo predstavlja predsednica društva, ki jo voli skupščina na predlog programskega sveta ali članic društva.

Predsednica društva je tudi članica programskega sveta in mu po funkciji predseduje, ga predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje.

Predsednica društva lahko samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost ne presega zneska 1.000 EUR, sicer potrebuje soglasje programskega sveta oz. v zvezi z nepremičninami, skupščine društva. 

Predsednica društva je izvoljena za dveletno mandatno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve za še eno mandatno obdobje.

Predsednica društva skupaj z zastopnico društva odgovarja za zakonito poslovanje društva. Zato je potrebno, da se  o vseh ključnih zadevah dogovorita in najdeta skupno rešitev.

Za svoje delo je predsednica društva odgovorna nadzornemu odboru, programskemu svetu in skupščini društva. 

Enake pristojnosti ima  namestnica programskega sveta, kadar opravlja delo namesto predsednice društva.

26. člen

Pristojnosti  predsednice  društva so:

 • predstavlja društvo pred državnimi ter drugimi organi in organizacijami v državi in tujini,
 • sklicuje skupščino društva; v primeru njene odsotnosti lahko namesto nje skliče skupščino   predsednica nadzornega odbora,
 • podpisuje akte društva v kolikor za te ni določena  predsednica skupščine,
 • predseduje programskemu svetu,
 • izvaja sklepe nadzornega odbora, programskega sveta in skupščine društva,
 • sklicuje seje skupščine,
 • izvaja druge naloge, določene z zakonom o društvih ter pravili društva oziroma naloge, za katere  jo pooblasti programski svet ali skupščina.

ZASTOPNICA DRUŠTVA

27. člen

Poslovanje društva vodi in zastopa društvo v razmerju do tretjih oseb zastopnica društva, ki jo voli skupščina.

Zastopnica društva odgovarja za zakonito vodenje in poslovanje društva. Zato je potrebno, da se o vseh ključnih vprašanjih dogovori s predsednico programskega sveta ali predsednico nadzornega odbora, da najdejo skupno rešitev.

Zastopnico voli skupščina na predlog nadzornega odbora ali programskega sveta  za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve in jo tudi razrešuje v skladu z izvolitvijo.

V kolikor je zastopnica društva zaradi višje sile dlje časa odsotna, lahko zadolži predsednica društva drugo osebo, ki v tem času opravlja njena dela.

Zastopnica društva lahko samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost ne presega 500 €, sicer potrebuje soglasje predsednice društva ali programskega sveta. 

28. člen

Prenehanje mandata zastopnici društva:

 • na njeno željo,
 • z razrešitvijo.

O razrešitvi odloča skupščina društva na predlog nadzornega odbora, programskega sveta ali po izrečenem ukrepu častnega razsodišča.

STROKOVNO-TEHNIČNA IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA ZA DRUŠTVO

29. člen

Strokovno-tehnične in administrativne naloge za potrebe društva opravlja zastopnica društva To delo lahko opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drug način v skladu z zakonom.

Naloge zastopnice društva so: 

 • vodi poslovanje društva in ureja vsa managerska dela za društvo,
 • skupaj s predsednico društva odgovarja za zakonito poslovanje društva,
 • pripravljala predlog programa dela društva in skrbi za njihovo izvedbo
 • je odgovorna za pripravo sej in materialov za organe društva,
 • skrbi za pretok informacij med članicami  društva,
 • skrbi za usklajenost delovanja med organi društva,
 • opravlja strokovno-organizacijska dela  društva,
 • organizira strokovna in družabna srečanja društva,
 • skrbi za finančno poslovanje društva,
 • opravlja druge naloge, katere ji poverijo organi društva,
 • podpisuje poslovne listine za katere je odgovorna, o vseh ostalih se dogovorita s predsednico društva oz. jo zanje pooblasti programski svet ali skupščina društva

NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA

30. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu skupščine z večino prisotnih članic,
 • po samem zakonu,

Hkrati s sklepom o prenehanju, skupščina odloči o pravnem nasledniku premoženja društva. Če pride do prenehanja društva na podlagi odločbe pristojnega upravnega organa, ali če se število članic zmanjša pod deset, se premoženje društva deponira v skladu s sklepom skupščine. 

Če po enem letu ni ustanovljeno novo društvo, preide premoženje društva na  pravnega naslednika.

VELJAVNOST PRAVIL

31. člen

Pravila sprejema skupščina društva. S sprejemom teh pravil  prenehajo veljati pravila, ki jih je sprejela skupščina društva na svoji seji dne 10. 4. 2007 .

32. člen

Akti društva ostaneje v veljavi, v kolikor niso v nasprotju s temi pravili, sicer je potrebno uskladiti akte v roku enega leta po sprejemu teh pravil.

Predsednica skupščine:

Eva Košuljandić

V Ljubljani, dne 10. 05. 2010