031 335 220 [email protected]

V Ortenii nas ni pričakalo sonce, vendar dobre volje kljub temu ni manjkalo. Na dvorišču zelenih apartmajev v naravi – ORTENIA so bile postavljene stojnice z domačimi zdravimi pridelki okoliških pridelovalcev: Hiše vin Emino, izdelki gostišča Jelenov greben, testenine, moke, sokovi … Kmetije Ivanc, izdelki Pekarne pod gradom, naravna mila – olimske žajfice … Poleg drugih prigrizkov pa so nas pričakale tudi čokoladne praline Čokoladnice OLIMJE in vse te dobrote smo pokušali tudi v družabnem delu našega srečanja. Pridružila se nam je tudi Laura Bordon z biološko pridelanimi vini EKO LAURA VINA MONTIS iz Montinjana. Kako naj rečem drugače kot to, kar je povedal Miha Jazbinšek o Ortenii že na samem začetku: Samo domače in najboljše ponujamo pri nas.

Firmo MK Projekt d.o.o. je predstavila Karmen Žvokelj Jazbinšek, lastnica in direktorica ter naša današnja gostiteljica: »V podjetju MK projekt, d.o.o. že 10 let uspešno gojimo dobre ideje in našim naročnikom nudimo kakovostno podporo pri odločanju in zagotavljanju ustreznih virov financiranja.

V tem obdobju smo s preko 600 uspešno realiziranih projektov, postali vodilno slovensko svetovalno podjetje na področju prijav projektov na razpise za nepovratna sredstva EU tako na nacionalnem kot na evropskem nivoju ter finančnem in administrativnem spremljanju le teh, izdelave investicijske oz. poslovne dokumentacije ter zunanjih evalvacij tako projektov kot programov.

Pri prijavah projektov na razpise EU ter finančnem in administrativnem spremljanju slednjih že od samega začetka uspešno obvladujemo področja živilstva, turizma, podjetništva, javne infrastrukture ter čezmejnega in teritorialnega sodelovanj, medtem ko je v zadnjih letih vse večji delež naših svetovalnih storitev usmerjen v področje raziskav in razvoja, kjer sodelujemo z najuspešnejšimi slovenskimi podjetji in inštituti. Nekateri od njih, so s strani razpisovalcev oz. izvajalskih institucij uvrščeni med dobre prakse, zgledno vodenih projektov.

Poslovno in investicijsko dokumentacijo vsa ta leta kvalitetno izdelujemo tako za podjetnike kot večje mednarodne koncerne, posebej pa nas odlikujejo znanja in izkušnje z investicijsko dokumentacijo na področju javne infrastrukture, kjer nam je bilo pred leti s strani službe Vlade RS zaupano ocenjevanje ustreznosti 288 investicijskih dokumentov s tega področja, v zadnjem času pa smo vse pogosteje vabljeni s strani uglednih domačih in tujih (Nemčija, Španija, Grčija, Hrvaška…) inženirskih družb v oblikovanje konzorcijev za pripravo zasnov strateških državnih in regionalnih infrastrukturnih projektov.

V evaluacijo programov so nam s strani Vlade RS oz. njenih ministrstev in služb zaupani najpomembnejši nacionalni strateški dokumenti, med drugim s področja vodenja kohezijske politike v obdobju 2014-2020, razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020, izvajanja ukrepov na področju visokega šolstva, ipd. Na tem področju je pogosto povezujemo z najuglednejšimi domačimi in tujimi institucijami znanja, poleg tega naše strokovnjake izobražujemo v tujini ter na tak način vnašamo nove tehnike in prakse v slovensko okolje z namenom maksimiranja vrednosti oz. uporabnosti naših storitev za naročnika oz. odločevalca.

Naše osnovno vodilo pri izvajanju svetovalnih storitev je kakovost, za kar smo pred leti pridobili in letos recertificizali standard kakovosti ISO 9001. Za zagotavljanje želene kakovosti storitev, so nedvomno najpomembnejši dobro usposobljeni in motivirani zaposleni, ki jim konstantno omogočamo pridobivanje novih, certificiranih znanj tako doma kot v tujini. Poleg tega za naše naročnike tudi sami izvajamo celo vrsto izobraževalnih delavnic, med drugim za pridobitev certifikata ECQA in naša dognanja objavljamo v strokovnih publikacijah.

Na osnovi davno sprejete in zapisane vizije podjetja smo z namenom širitve, naših bogatih izkušenj, znanja, politike kakovosti, ter ne nazadnje zaradi izkoriščanja novih poslovnih priložnosti v letu 2012 na Hrvaškem, v Zagrebu ustanovili svetovalno podjetje Eufondia, kjer imamo danes zaposlenih 5 strokovnjakov in se že sedaj ponaša z vrsto uspešno realiziranih projektov tako za ministrstva, županije, največja mesta ter nekatera največja in najuspešnejša hrvaška podjetja.

Izpolnjevanje poslanstva nas navdihuje in motivira, in prepričani smo, da je le kakovostno in skrbno gojenje dobrih idej prava pot do uresničitve zastavljene vizije: »Postati najuglednejše svetovalno podjetje v JV Evropi na področju investicijskega planiranja in analiziranja ter pri zagotavljanju nepovratnih virov financiranja.«

Miha Jazbinšek je svojo ženo Karmen dopolnil z njemu najljubšo temo Ortenia: »V okviru izvajanja našega poslanstva smo pred kratkim izpeljali lastno investicijo v izgradnjo najlepših nizko-energetskih eko apartmajev Ortenia v Sloveniji in širši regiji. Pri tem smo povezali lastna čustva, lepe spomine na preteklost, lepoto in mir idilične lokacije, naravne in kulturne potenciale same destinacije, naravne materiale (les in glina), najnovejše tehnologije na področju trajnostne gradnje, dovršeno arhitekturno in design (zeleni svinčnik 2014 – ZAPS) s trajnostnim oz. zelenim poslovanjem (mednarodni Green Globe certifikat), da bi našim gostom odprli povsem nove dimenzije kakovosti bivanja in preživljanja prostega časa ter jim hkrati omogočili manjši prispevek k ohranjanju narave in skrbi na naše prihodnje rodove. Za omenjeni trajnostni projekt smo si zagotovili tudi EU sofinanciranje 

Po predstavitvi MK projekta in Ortenie je naša podpredsednica društva dr. Irena Horvat Žnidaršič povabila goste okrogle mize, da se ji pridružijo. Tema okrogle mize je bila: HIPOTEZA – Turizem kot ključna gonilna gospodarska panoga, z najviš-jim multiplikativnim učinkom v Sloveniji, v smeri razvoja butičnega zelenega turizma Najprej je opravičila ministra za gospodarstvo g. Zdravka Počivalška, ki se zaradi nujnih obveznosti ni mogel udeležiti srečanja in predstavila ostale goste:

 • Evo Štravs Podlogar, direktorico direktorata za turizem na MG,
 • mag. Majo Pak, direktorico STO,
 • Petra Misjo, župana občine Podčetrtek in predsednika Turistične zveze Slovenije,
 • Jano Apih, direktorico zavoda Tovarna trajnostnega turizma, Goodplace ter
 • mag. Karin Žvokelj Jazbinšek in Miho Jazbinška iz MK Projekt

Kratka analiza stanja:

Turizem je ena najbolj hitro rastočih in perspektivnih panog na svetu in pomeni tudi za Slovenijo veliko priložnost. V Sloveniji smo v zadnjih letih povečali kapacitete in razvili ponudbo, ki odgovarja trendom v turizmu. Slovenija ima na področju turizma močne konkurenčne prednosti predvsem v neokrnjeni naravi, zdravilnih naravnih virih, tradiciji zdraviliškega turizma, značilnostih, ki jih pogojuje njena umeščenost med Alpe, Sredozemlje in Panonsko nižino. Slovenski turizem je v zadnjem desetletju beležil visoke stopnje rasti.

Glede na kazalnike bi turizem v Sloveniji moral imeti večjo vlogo. V zadnjem obdobju se njegov pomen počasi veča.

V letu 2014 je delež skupnih učinkov slovenskega turizma v BDP znašal 13%, vrednost izvoženih potovanj je bila dobri 2 mrd EUR. Turizem predstavlja 9% celotnega izvoza in je s 40% največji izvoznik na področju storitev. Na lestvici globalne konkurenčnosti (WEF) se je slovenski turizem uvrstil v letu 2015 na 39. mesto, kar je za 3 mesta slabše kot v letu 2013, kar pomeni, da postajamo na določenih področjih slabše konkurenčni.

V letu 2014 smo zabeležili 3.524.020 prihodov turistov in 9.590.642 prenočitev, kar je za 4,1% več prihodov in 0,1% več prenočitev kot v letu 2013 (SURS, 2015). Med turističnimi prenočitvami je bilo v letu 2014 skoraj dve tretjini tujih prenočitev. Tuje prenočitve so prvič presegle mejo 6 milijonov. V letu 2015 beleži slovenski turizem rekordne rezultate (v prvih 9 mesecih je bilo 12% več turistov v Sloveniji kot lani v enakem obdobju, kar je nad evropskim povprečjem!).

Poslovanje turistične panoge se je v zadnjih letih slabšalo, panoga je v letu 2013 zabeležila znižanje prihodkov iz poslovanja in čisto izgubo v višini več kot 26 mio EUR (v letu 2014 je zguba manjša).

Zaostrene gospodarske razmere ter varčevalni ukrepi so svoj pečat pustili tudi na slovenskem turizmu. Vse večja konkurenca na turističnem trgu, predvsem pa zaostren gospodarski položaj, vplivajo na potovalne navade turistov. Potovanja so še vedno visoko na lestvici človekovih potreb. Raziskave kažejo, da bo mednarodni turizem še rasel, da pa bodo rasti bolj zmerne, torej ne več tako visoke, kot smo jih bili vajeni do sedaj. Ljudje se potovanjem ne bodo odpovedali, spremenile se bodo potovalne navade. Naraščajo potovanja v bližnje destinacije, potrošnja na potovanju je manjša, potovanja so krajša. Na potovalne navade pa bodo sigurno vplivale trenutne poslabšane razmere v svetu, predvsem kriza z migranti v Evropi in strah pred terorističnimi napadi.

V Slovenski turistični organizaciji (STO) so v okviru nove turistične strategije oblikovali strateške usmeritve na področju trženja. Razvili ste zgodbo slovenskega turizma, ki utemeljuje jedro znamke I FEEL SLOVENIA in uresničuje njeno obljubo ter omogoča boljše pozicioniranje oz. re-pozicioniranje slovenskega turizma. Gre za zgodbo o zeleni, aktivni in zdravi Sloveniji. Zeleni zaradi ohranjene narave in bogatih naravnih danosti, ki navdihujejo prebivalce in turiste. In zeleni zaradi zaveze k trajnostnem razvoju turizma. Zelena raznolika krajina omogoča aktivne in zdrave počitnice v stiku z naravo.

Med dejavniki, ki lahko bistveno vplivajo na izboljšanje konkurenčnosti Slovenije kot turistične države, so predvsem povečanje učinkovitosti trženja (zagotovitev sistemskega vira financiranja in sanacija Slovenske turistične organizacije), povečanje prometne dostopnosti (letalske povezave, železniške povezave((npr. Benetke-Ljubljana)), boljši javni prevoz), izboljšanje vizumske politike, zagotovitev ugodnih pogojev in sredstev za investiranje v stalno izboljševanje konkurenčnosti slovenske turistične ponudbe na mednarodnem turističnem trgu, zagotovitev investicijam prijazen finančen sistem z dolgoročnejšim rokom vračila in ugodno obrestno mero, zagotovitev tujih investicij, predvsem pa zagotovitev lastniške konsolidacije podjetij v turizmu. Nujno je izboljšanje znanja in usposobljenosti zaposlenih na vseh nivojih (managment v podjetjih, na destinaciji, kakovost storitev, oblikovanje inovativnih produktov višje dodane vrednosti …)

Vseeno pa se kažejo priložnosti v:

 • Lastniški konsolidaciji v turizmu (40% lastnine državne, vloga managementa, lastnikov…)
 • Oblikovanju inovativnih produktov višje dodane vrednosti
 • Novi turistični strategiji, novi Zakon o turizmu,
 • Večjem medresorskem sodelovanju
 • Nadgradnji organiziranosti v turizmu (manj regij)
 • Uporabi državne znamke na vseh področjih, ne samo v turizmu
 • Ureditvi sistemskega vira financiranja promocije (novi zakon o turizmu)
 • Novih oblikah promocije (digitalni marketing)
 • Trajnostnem turizmu (unikatni model trajnostnega turizma »Zelena shema slovenskega turizma«)
 • Turizmu kot najbolj strateška panoga
 • Izkoriščanju potenciala naših ljudi po svetu (študentov, zaposlenih, ..)
 • Sledenju viziji razvoja podjetništva v turizmu

📸 Foto utrinki