031 335 220 [email protected]

Z A P I S N I K

IZREDNE SKUPŠČINE

ki je bila dne 17. 12. 2019 ob 17.00 uri

V Hotelu Slon – I. nadstropje, Ljubljana, Slovenska 34

V.d. predsednice društva FAM, ga. Andreja Ilgo je uvodoma vse prav lepo pozdravila in v nadaljevanju ugotovila, da ni prisotna potrebna večina članic, zato je v skladu s pravilnikom društva predlagala polurni zamik pričetka skupščine, ko bomo lahko nadaljevali . Ob 17:30  je nadaljevala z  izredno skupščino ter predlaga sledeče

Delovno predsedstvo skupščine /v nadaljevanju: predsedstvo/:

  • Evo Košuljandić, kot predsednico
  • Mag. Andrejo Jernejčič, kot članico
  • Alenko Podbevšek,  kot članico

Za zapisničarko:

  • Silvio Lippai

Verifikacijsko komisijo

  • Bernardo Lasan, za predsednico
  • Danico Ferlin Samsa, kot članico
  • Lidijo Trampuš, kot članico.

Andreja Ilgo da  predlog organov izredne skupščine v sprejem

SKLEP  št . 1

Potrdi se delovno predsedstvo izredne skupščine, zapisničarko in verifikacijsko komisijo v gornji sestavi.

Pred samim glasovanjem o dnevnem redu  predsednica verifikacijske komisije, ga. Bernarda Lasan poroča, da je na seji  prisotnih  42  članic.

Ga. Silvia Lippai  v nadaljevanju natančno pojasnila zamik pričetka skupščine, saj je na podlagi 16. člena Pravil društva izredna skupščina sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članic. V kolikor to ne bi bilo, se  seja začne s 30 minutnim odlogom, kar skladno s Pravili društva dovoljuje sklepčnost, če je  na njej prisotnih le 10 članic. Izredno   skupščino  smo  zato  pričele s polurnim zamikom.

Delovno predsedstvo  je zavzelo svoja mesta.

Predsednica izredne skupščine ga. Eva Košuljandić je navzoče pozdravila in povedala, zakaj je bil potreben sklic izredne skupščine, saj je tako zahtevala več kot 1/3 članic društva in na podlagi tega je nadzorni odbor društva pozval predsednico, da v roku 30 dni skliče izredno skupščino društva FAM. Ker je v tem času ga. Nataša Pirc Musar dne 14.11.2019  podala odstopno izjavo na  mesto predsednice društva, je izredno skupščino sklicala podpredsednica društva.

Eva se je tudi zahvalila za zaupanje in po ugotovitvi sklepčnosti v nadaljevanju  dala na glasovanje dnevni red skupščine.

Dnevni red:

  1. Odstop predsednice društva FAM dr. Nataše Pirc Musar
  2. Sklep o vodenju FAM do naslednje redne skupščine
  3. Preklic sprejetih sprememb Pravil društva na skupščini FAM dne 14. 3. 2019

Ad. 1  – Odstop predsednice društva FAM dr. Nataše Pirc Musar

Nataša Pirc Musar je podala odstopno izjavo na seji PS dne 14. 11. 2019, ki jo je PS sprejel. Odstopno izjavo so prejele vse članice, zato PS predlaga izredni skupščini, da potrdi odstopno izjavo. Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 2:

Ugotovi se, da je dosedanja predsednica dne 14. 11. 2019 odstopila s svojega položaja z odstopno izjavo.

Ad. 2  – Sklep o vodenju FAM do naslednje redne skupščine v mesecu marcu 2020

Zaradi gornjega sklepa št. 2, so članice na izredni skupščini soglasno sprejele

SKLEP št. 3

Za obdobje do redne skupščine  v marcu 2020 se imenuje za v. d. predsednice društva Andrejo Ilgo, dosedanjo podpredsednico društva, vodenje in zastopanje društva pa do tedaj še naprej izvaja Silvia Lippai 

Ad. 3_  – Preklic sprejetih sprememb Pravil društva na skupščini FAM dne 14.3.2019

Na zahtevo  več kot 1/3 članic društva FAM in Nadzornega odbora društva FAM, da  se prekliče sprejem sprememb Pravil društva sprejetih na redni skupščini dne 14. 3. 2019, so članice PS sicer menile, da za to ni nujne potrebe, vendar Pravila društva velevajo, da se mora to vseeno izvesti do konca leta 2019, saj bi  spremembe sicer začele veljati s 1. 1. 2020.  Do redne skupščine v marcu 2020  pa bo PS pripravil vse potrebne spremembe, ki bodo pravno ustrezne z novelo Zakona o društvih (2011) in po željah članic, do takrat pa naj veljajo sedanja Pravila.

Članice izredne skupščine so soglasno sprejele

SKLEP št. 4

Članice izredne skupščine preklicujejo spremembe Pravil društva FAM, potrjenih na skupščini dne 14. 3. 2019  in zadolžujejo PS društva, da do redne skupščine v marcu 2020 pripravi popravke sedanjih Pravil društva po zakonodaji iz leta 2011

Skupščina je bila zaključena ob 17.50 uri.

Predsednica izredne skupščine FAM:

Eva Košuljandić

Ljubljana, 18. 12. 2019

Za pogostitev  po skupščini sta poskrberli Laura in Elizabet Bordon z Vini Montis Eko Laura z novostjo – Penino Andrea in ostalimi njihovimi naj produkti.

K penini, malvaziji in čokoladnemu vinu so  se odlično podale sanjske kremšnite in šamrolce vrhunskega podjetja Conditus Bled naše Eme Pogačar.

Fotografije: Marija Trenz