031 335 220 [email protected]

Ob 17.15 uri je mag. Arijana Lipovec vodila razgovor s podžupanom mesta Ljubljane v začasnem opravljanju funkcije župana MOL, g. Alešem Čerinom

Ob 17.50 uri je bilo kratko predavanje na temo »Od posla do užitka« – predstavitev sistema WE, ki omogoča lastnikom in lastnicam podjetij, da iz aktivnega direktorovanja in odgovornosti vzpostavijo sistem in organizacijo, ki deluje tudi brez njih, sami pa prevzamejo aktivno vlogo lastnika in se posvetijo tudi drugim ciljem ali drugim poslovnim idejam – Sistem WE sta predstavila Anka Zajc in Ivan Simič.

»Wise Exit je sistem lastniškega upravljanja podjetja, ki so ga razvili na osnovi praktičnih izkušenj. Sistem Wise Exit je avtorsko zaščiten sistem lastniškega upravljanja in predvideva vzpostavitev lastniškega upravljanja na način, s pomočjo katerega lastnik dejansko nadzira delovanje podjetja, sam pa ni neločljivo vezan na poslovodenje podjetja.

S pojmom Exit pa opredeljujejo tudi izstop lastnika iz družbe. V tem smislu je sistem Wise Exit namenjen tudi temu, da se družbo do te mere ‘postavi na lastne noge’, da jo je sploh mogoče prodati ali iz nje na drug način ‘modro’ izstopiti.

Sistem Wise Exit je namenjen tistim podjetnikom/podjetnicam – lastnikom/lastnicam, ki želijo svoj posel upravljati tako, da ga bodo ves čas imeli pod nadzorom in se bodo prav zato lahko svobodno odločali o tem, koliko in na kakšen način bo posel vplival na njihovo zasebno življenje. Ko bodo začutili/-e, da jih posel ne veseli več, ko bodo želeli/-e uresničiti še druge ideje in druge življenjske cilje, pa se bodo lahko iz posla, upravljanega po sistemu Wise Exit, uspešno umaknili/-e.

V nadaljevanju smo imele članice FAM letno skupščino društva.

Sprejeti so bili sklepi:

 • Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2011.
 • Potrdi se finančno poročilo in bilanca za leto 2011 z vsemi računovodskimi izkazi. Za sporne terjatve se oblikuje popravek vrednosti v višini 2.500 €.
 • Veže se 20.000 € za dobo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja.
  Za neplačane članarine se opravi izvršba.
 • Če članica do junija meseca tekočega leta ne poravna vsaj polovico članarine za tekoče leto, se ne more več udeleževati srečanj. Celoletno članarino je potrebno plačati najkasneje do meseca oktobra tekočega leta.

V organe društva FAM se potrdi:

Programski svet društva– PS ima 9 članic:

 • Predsednica: Andreja Ilgo PCON
 • Podpredsednica: mag. Arijana Lipovec. LAB 3, Lj
 • Članica: Mira Koporčič Veljić, NAMA Lj
 • Članica: Petra Mlakar, Modri nasvet, Lj
 • Članica: dr. Sonja Novak Lukanovič, Inštitut za narod.vprašanja RS, Lj
 • Članica: mag. Ingrid Kuk, KD Življenje, Lj
 • Članica: Tatjana Kolenc, Raiffeisen banka MB, PE Lj
 • Članica: dr. Irena Žnidaršič Horvat, Octal Pharma, Lj
 • Članica: Alenka Zavolovšek, Microsoft Lj.

Nadzorni odbor: NO ima 3 članice.

 • Alenka Podbevšek, Socius, Lj, predsednica
 • Darinka Preston, Totra Plastika Lj, članica
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvet. pisarna Senica, Lj, članica

Častno razsodišče: ČR ima 3 članice.

 • Carmen Dobnik, odvetnica, predsednica
 • Eva Košuljandič, Hotel Slon Lj, članica
 • Suzana Pavlin, HIT Nova Gorica, članica

Sprejme se predlog programa dela za leto 2012, ki pa se bo sprotno prilagajal razmeram na trgu in željam članic.
Sprejme se predlagani finančni plan za izvedbo programa dela.
Članarina v letu 2012 ostane nespremenjena.
Članica seniorka je lahko le tista članica, ki je redno plačevala polno članarino vsaj 5 let in se je upokojila. Je le upokojenka in sama plačuje članarino. Nima vodstvene funkcije in nima lastniškega deleža v podjetju. Članica seniorka ne more oglaševati preko FAM-a.

📸 Foto utrinki

Povzela: Silvia Lippai