031 335 220 [email protected]

Z A P I S N I K skupščine Društva poslovnih žensk – FAM,
ki je bila dne 14. 03. 2018 ob 19:10 uri
na Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Predsednica društva FAM, ga. Andreja Ilgo je odprla skupščino in predlaga sledeče

Delovno predsedstvo skupščine /v nadaljevanju: predsedstvo/:

 • Evo Košuljandić, kot predsednico
 • Dr. Jerco Legan Cvikl, kot članico in
 • Alenko Podbevšek, kot članico

Za zapisničarko:

 • Silvio Lippai

Verifikacijsko komisijo:

 • Bernardo Lasan , za predsednico in
 • Lidijo Kordež, kot članico ter
 • Lilijano Kastelic, kot članico

SKLEP št . 1

Potrdi se delovno predsedstvo skupščine, zapisničarko in verifikacijsko komisijo v gornji sestavi.

 

Pred samim glasovanjem o dnevnem redu predsednica verifikacijske komisije, ga. Bernarda Lasan poroča, da je na seji prisotnih 59 članic.

Ga. Silvia Lippai v nadaljevanju pove, da je na podlagi 16. člena Pravil društva skupščina sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članic. V kolikor to ne bi bilo, se seja začne s 30 minutnim odlogom, kar skladno s Pravili društva dovoljuje sklepčnost, če je na njej prisotnih le 10 članic. In ker smo že imeli ta 30-minutni zamik ob razgovoru s županom mesta Ljubljane in predavanjem, je skupščina sklepčna in lahko prične z delom.

Delovno predsedstvo je zavzelo svoja mesta in predsednica skupščine ga. Eva Košuljandić navzoče pozdravi, se zahvali za zaupanje in po ugotovitvi sklepčnosti v nadaljevanju da na glasovanje dnevni red skupščine:

Dnevni red:

 • Poročilo o delu društva ta leto 2017 (poročevalka Silvia Lippai – poročilo je objavljeno na spletni strani društva FAM prejele pa ste ga tudi vse članice v decembru 2017)
 • Pregled finančnega poslovanja društva za leto 2017 in bilanca 2017 po sprejetih sklepih NO (poročevalka predsednica NO Alenka Podbevšek)
 • Razrešitev dosedanjih organov društva in volitve v organe društva 2018 – 2020
 • Okvirni plan dela za leto 2017 in finančni plan 2017 (poročevalka nova predsednica društva FAM, dr. Nataša Pirc Musar)

SKLEP ŠT. 2

Soglasno se sprejme dnevni red skupščine.

Ad. 1.

Silvia Lippai poroča o delu društva v letu 2017. Pove, da je bilo v letu 2017 – 10 rednih mesečnih srečanj, 26 dodatnih dogodkov, ki jih je soorganiziral FAM oz. bil nanje povabljen. Pove, da je bilo delovanje društva zelo pestro in bogato in da bo enako bogato tudi v letu 2018 in z odličnimi gospodarskimi temami in temami – povezovanje društva FAM s tujimi podjetji in društvi. Vsa srečanja so bila skrbno pripravljena in kvalitetna in članice so imele veliko novih možnosti za poznanstva in sodelovanje v poslovnem svetu. Še vedno pa bi se vas lahko na srečanja društva odzvalo več, saj je to odlična priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov, saj zato ta srečanja organiziramo, da imate članice več možnosti za nove poslovne dosežke. Še vedno je tudi disciplina prijavljanja in odjavljanja na srečanja zelo slaba, saj se odjavljate zadnji moment ali pa sploh ne. Ravno zaradi tega je skupščina društva sprejela sklep, da vsaka, ki se ne odjavi z res tehtnim razlogom po 48 urah pred srečanjem, plača 20 € v posebni sklad. Enako pa mora tudi kriti del stroškov, ki nastanejo društvu pri srečanju. Ta sredstva so namenjena otrokom, obolelim za rakom in le tako jim lahko društvo pomaga, ker v svojih pravilih nima dobrodelne dejavnosti. Ker pa smo družbeno odgovorne, je to tudi edini način, da vsaj malo pomagamo bolnim otrokom in tudi z razlogom, da se poveča disciplina glede te problematike. Ta sklep je objavljen s preostalimi nekaj na spletni strani društva FAM.

Skupščini društva je sprejela

SKLEP št. 3:

Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2017.

Ad. 2

Alenka Podbevšek, predsednica nadzornega odbora društva je poročala o finančnem poslovanju društva in o tem, kakšne sklepe je sprejel nadzorni odbor ki jih predlaga skupščini v sprejem.

Ga. Alenka Podbevšek je natančno pregledala finančno poslovanje društva, bruto bilanco za leto 2017 in zaključni račun za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2017. Obe z ga. Benedejčič na pregledane dokumente nista imeli pripomb. Ugotovili sta, da je društvo poslovalo v skladu s smernicami društva in bilo zelo varčno. Tudi izterjava zapadlih terjatev je

bila v letu 2017 uspešna. Društveni sklad se je zaradi pozitivnega poslovnega izida ponovno okrepil.

Zato NO potrjuje finančno poročilo in zaključni račun / bilanco društva FAM za leto 2017. Tudi tretja članica NO, ga. Ljuba Zupančič Čokert se je strinjala in potrdila vse navedene dokumente, čeprav je na sestanku ni bilo.

Andreja Ilgo je povedala, da so tudi članice programskega sveta društva (PS) pregledale zapisnik NO ter sprejete sklepe nadzornega odbora, pregledale finančno poslovanje društva v preteklem letu in ugotovile, da je bilo poslovanje pravilno in dobro ter da je društvo poslovalo pozitivno. V celoti gledano so vsi indeksi stroškov v primerjavi z letom 2016 približno enaki, a nižji od planiranih. PS se prav tako strinja, da se izvede izvršba za vse dolgove iz naslova neplačanih članarin. Ker je finančna disciplina slaba, se dodatno opozori članice na plačilo teh.

Nekatere od članic so do sedaj že poravnale zapadle obveznosti, ostale pa so po Pravilih, Poslovniku in Kodeksu društva bile izključene iz članstva.

Skupščini društva je sprejela naslednja

SKLEPA od 4 do 5:

 • Potrdi se finančno poročilo NO, Zaključni račun in bilanca za leto 2017 z vsemi računovodskimi izkazi.
 • Za neplačane članarine se opravi izvršba, članice pa izključi iz društva FAM.

Ad. 3

Razrešitev dosedanje sestave organov društva FAM in volitve organov društva za obdobje 2018 – 2020

Ker po Pravilih društva FAM organe društva volimo za dveletni mandat z možnostjo enkratnega podaljšanja, je dosedanjim organom z današnjim dnem prenehala funkcija opravljanja v spodnji sestavi:

Programski svet društva- PS ima 9 članic:

 • Predsednica: Andreja Ilgo, PCON Lj
 • Podpredsednica: Irena Horvat Žnidaršič, podpredsednica
 • Članica: Mojca Lah, Ceeref Ljubljana
 • Članica: Petra Mlakar, Modri nasvet, Lj
 • Članica: dr. Sonja Novak Lukanovič, Inštit. za narod. vpraš.RS, Lj
 • Članica: Ingrid Kuk, FT & PARTNERJI, Lj
 • Članica: Lucija Mulej Mlakar, MOLGA, članica
 • Članica: Mira Puc, odvet. Pisarna Zupan-Puc, Lj, članica
 • Članica: mag. Jerneja Kamnikar Toroš, Vivocatering Lj, članica

Nadzorni odbor: NO ima 3 članice.

 • Alenka Podbevšek, Socius, Lj, predsednica
 • Mag. Lea Benedejčič, Mimovrste Jesenice, članica – namestnica
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvet. pisarna Senica & partnerji, Lj, članica

Častno razsodišče: ČR ima 3 članice.

 • Tatjana Kolenc, Raiffeisen banka, Lj, predsednica
 • Eva Košuljandić, Hotel Slon Lj, članica – namestnica
 • Varja Feguš Popek, MAOP Lj, članica

PS je na svoji seji pripravil novo sestavo organov društva FAM za obdobje 2018 – 2020. Za predsednico predlaga dr. Natašo Pirc Musar, za njeno podpredsednico pa dosedanjo predsednico Andrejo Ilgo, ki se je v vseh teh letih predsedovanja zelo izkazala in še bolj dvignila ugled društva FAM.

PS predlaga skupščini društva FAM v sprejem sledečo sestavo:

ORGANI DRUŠTVA FAM ZA OBDOBJE 2018 – 2020

Programski svet društva – upravni odbor (PS ima 9 članic)

 • Nataša Pirc Musar, odvet. družba Pirc-Musar, Ljubljana, predsednica, tudi predsednica društva FAM
 • Andreja Ilgo, PCON Ljubljana, podpredsednica – tudi podpredsednica društva FAM
 • Keršič Razinger Nataša, Hotel Lev, Ljubljana, članica
 • Lea Benedejčič, Mimovrste Ljubljana in MALL Hrvaška, članica
 • Sonja Novak Lukanovič, Inštitut za narodnostna vprašanja RS, Lj, članica
 • Irena Horvat Žnidaršič, Potenza Medica, članica
 • Mojca Lah, CEEREF Ljubljana, članica
 • Varja Dolenc, KC LJ, Ljubljana, članica
 • Lucija Mulej Mlakar, Budnjani in Molga, Radovljica, članica

Nadzorni odbor: (NO ima 3 članice)

 • Alenka Podbevšek, RMG Ljubljana, predsednica
 • Petra Mlakar, Modri nasvet, članica
 • Barbara Guzina, Guzina-Kavšek Ljubljana, članica

Častno razsodišče: (ČR ima 3 članice)

 • Mira Puc, odvet. pis. Zupan-Puc Ljubljana, predsednica
 • Danica Ferlin Samsa, odvetniška pis., Ljubljana, članica
 • Irena Lemut Čeh, Labena Ljubljana, članica

Dosedanja predsednica društva FAM ga. Andreja Ilgo se je zahvalila za oba mandata in še izrednega tretjega, saj smo ji s tem potrdile njeno odlično delo. Povedala je, da se bo tudi kot podpredsednica še naprej trudila za dobro društva, ki ga ima nadvse rada.

Skupščina društva FAM sprejema naslednji sklep:

SKLEPA št. 6

Skupščina društva FAM razrešuje prejšnjo sestavo organov društva FAM in potrjuje novo sestavo organov društva FAM za obdobje 2018 – 2020 v gornji sestavi

Ad. 4

Nova predsednica društva dr. Nataša Pirc Musar pristopi in se zahvali za zaupanje. Pove, da bo tako kot vse dosedanje službe, ki jih je opravljala, tudi to delo vzela zelo resno in prepričana je, da bo upravičila vaše zaupanje. V nadaljevanju pa se je dotaknila letošnjega programa dela in finančnega plana, ki je bil izdelan na njegovi osnovi.

Dr. Nataša Pirc Musar pove, da je PS pregledal predlog okvirnega programa dela za leto 2017. Program ste prejele vse članice in je tudi objavljen na naši spletni strani. Program bomo po potrebi sproti prilagajali gospodarskim razmeram na trgu, predvsem kar se tiče tem na srečanjih. Vsekakor pa se bo prilagajal željam vas članic, zato vas ponovno poziva, da sproti dajete predloge, kaj bi želele v društvu imeti, slišati. PS se bo sprotno odzival željam članic.

PS je pregledal tudi finančni plan, ki je potreben za realizacijo tega programa. Predlog finančnega plana je skoraj enak lanskemu, ker se je članstvo v FAM-u zaradi upokojitev nekaterih članic, recesije in izključitev članic neplačnic zmanjšalo. Se pa v letu 2018 spet povišuje, kar nam pove, da delamo dobro oz. smo na pravi poti.

Skupščina društva FAM sprejema naslednja sklepa:

SKLEPA od 6 do 7:

 • Sprejme se predlog okvirnega programa dela za leto 2018, ki pa se bo sprotno prilagajal gospodarskim razmeram na trgu in željam članic.
 • Sprejme se predlagani finančni plan za izvedbo programa dela.

Predsednica skupščine društva FAM

Eva Košuljandić