031 335 220 [email protected]

Pravila društva

Na osnovi Zakona o društvih ( ZDru-1-UPB2, Ur. list RS št. 64/11 z dne 12. 8. 2011 in spremembami) je skupščina Društva poslovnih žensk – FAM ( v nadaljnjem besedilu: društvo),  na svoji skupščini z dne 23. 3. 2022  sprejela

PRAVILA DRUŠTVA

 

Splošne določbe

1. člen

Društvo poslovnih žensk – FAM je prostovoljna, nevladna, nepolitična in nepridobitna organizacija podjetnic, managerk in vseh   poslovnih žensk, ki deluje na območju Slovenije in tudi izven nje. Kot pravna oseba zasebnega prava je društvo ustanovljeno in deluje po določilih Zakona o društvih in v skladu z drugimi predpisi ter cilji ustanoviteljic.

Ime in sedež društva

2. člen

Ime društva je: Društvo poslovnih žensk FAM.

Ime društva v angleščini je: Association of Female Managers.

Sedež  društva je v Ljubljani 

Vsakokratni poslovni naslov društva določi programski svet.

Društvo ima svoj  znak.

Namen in naloge ter cilji društva

3. člen

Namen in cilji društva so, da društvo povezuje članice, jih vzpodbuja v njihovi  poklicni uspešnosti in upravljanju na področjih, kjer delujejo, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva  ter priteguje članice k sodelovanju v raznih družbeno koristnih in podobnih dejavnostih, pomembnih za razvoj gospodarstva in celotno slovensko državo.

Dejavnost in naloge društva

4. člen

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva  društvo opravlja predvsem naslednje dejavnosti in naloge:

 • organizira redna mesečna in občasna srečanja članic, z namenom izmenjave medsebojnih izkušenj, medsebojne pomoči ter sodelovanja;
 • oblikuje skupna stališča v skladu z interesi članic o zadevah s področja delovanja društva in jih posreduje pristojnim organom, tiskanim, elektronskim ter socialnim medijem;
 • spremlja in opozarja članice na nova dogajanja s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za članice, jih vzpodbuja k njihovemu spoznavanju ter pridobivanju novih znanj;
 • pomaga članicam pri medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju strokovnjakov na razvoju njihove osebnosti in pri uveljavljanju managerske poslovne etike;
 • izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti /organizacije predavanj in strokovno-izobraževalnih posvetov, predstavitev strokovne literature, prireja strokovne ekskurzije in drugo.

5. člen

Svoje dejavnosti in naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi institucijami ter drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi dejavniki.

 

Pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva v društvu

6. člen

Članice društva so lahko fizične osebe – vse poslovne ženske z območja Slovenije, če sprejmejo ta Pravila društva, so pripravljene sodelovati pri uresničevanju programa društva in plačujejo članarino.

Za včlanitev je potrebna pisna pristopna izjava kandidatke, h kateri podata mnenje predsednica in zastopnica društva, lahko pa tudi vsaka od članic programskega sveta, Novo članico predlaga lahko vsaka od obstoječih članic društva.

Pod enakimi pogoji lahko postanejo članice društva tudi poslovne ženske – državljanke drugih držav.

Poleg rednih članic ima društvo tudi častne članice, ki jih  povabi v društvo programski svet na predlog predsednice društva. Častne članice ne plačujejo članarine. 

7. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom z pisno izjavo,
 • s črtanjem članice,
 • z izključitvijo članice,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem obstoja društva.

Za izstop iz društva na lastno željo je potrebna pisna izjava članice pred pričetkom novega koledarskega leta oz. pred pričetkom drugega polletja. Če je izjava o izstopu podana med tekom prvega ali drugega polletja, se članarina plača za celo polletje, v katerem je bila podana izjava.

Članica se črta iz članstva, če kljub pisnim opominom ne plača članarine za tekoče leto.

O izključitvi članice iz krivdnih razlogov (kršenje Pravil društva, kršenja ugleda društva, povzročanje motenj v delovanju društva, povzročanje sporov in negativnega razpoloženja med članicami in kršitev ostalih dolžnosti, ki so jih prevzele kot članice društva), odloča častno razsodišče s sklepom, na podlagi katerega se članica lahko izključi po postopku, ki ga določajo ta Pravila.

Kljub izstopu, črtanju ali izključitvi je članica dolžna poravnati vse zapadle finančne obveznosti do društva.

Pravice in obveznosti članic

8. člen

Članice  društva imajo pravico sodelovati v dejavnostih društva, dajati svoje pobude in predloge ter zahtevati pojasnila od organov društva, voliti in biti voljene v organe društva.

Članice  društva imajo dolžnost ravnati  v skladu s temi Pravili, poslovnikom društva, kodeksom poslovne etike društva, spoštovati sklepe organov društva ter si prizadevati za ugled društva in plačevati članarino.

Članici  društva se ob plačilu prve letne članarine izda  članska izkaznica.

Članice društva so dolžne varovati osebne podatke članic, ki so jim v društvu na razpolago. Ob vstopu v društvo članice podpišejo izjavo o dovoljenju društvu za razpolaganje z lastnimi osebnimi podatki za namene društva ter zavezo, da bodo varovale osebne podatke ostalih članic, kadarkoli bodo prišle z njimi v stik.

Upravljanje društva

9. člen

Organi društva so:

 • skupščina
 • programski svet
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče.

Mandat članic v organih društva je dveleten in je ponovljiv. Odpoklic člana organa  je možen tudi med mandatom na enak način kot izvolitev. Za svoje delo so organi društva odgovorni skupščini društva.

Predlog za članice organov društva lahko poda vsaka od članic.

Društvo ima predsednico in namestnico predsednice društva.

Skupščina društva

10. člen

Skupščina je najvišji organ upravljanja društva. Sestavljajo jo vse članice  društva.  Redno skupščino  skliče enkrat letno predsednica društva ali predsednica nadzornega odbora pisno ali preko elektronske pošte,  najmanj 15 dni pred sejo skupščine.

Seja skupščine je lahko izvedena po elektronskih medijih. O tem odloča sklicatelj skupščine ter o tem pri sklicu obvesti članice.

Skupščina je sklepčna, če na seji prisostvuje več kot polovica članic  društva. Odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članic.

Če skupščina ni sklepčna, se seja odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članic in sprejema polnopravne sklepe s večino prisotnih članic.

Izredna skupščina se skliče na zahtevo programskega sveta, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članic. Predsednica društva ali predsednica nadzornega odbora je dolžna sklicati izredno skupščino najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednica društva ali predsednica nadzornega odbora izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Sejo skupščine vodi predsednica skupščine, ki jo izvoli skupščina na predlog predsednice društva, v primeru izredne skupščine pa lahko tudi predlagatelj izredne skupščine. Na skupščini se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednica skupščine in zapisnikarica.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se članice na predlog ene izmed njih   na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Volitve organov so javne.

11. člen

Pristojnosti skupščine so:

 • sprejema Pravila društva, poslovnik društva, kodeks poslovne etike društva, program dela društva, finančni načrt društva in letna poslovna ter finančna poročila;
 • določa višino članarine v skladu s kriteriji, ki jih sprejme programski svet;
 • imenuje in razrešuje predsednico društva in namestnico predsednice društva;
 • imenuje in razrešuje zastopnico društva;
 • imenuje in razrešuje članice programskega sveta, nadzornega odbora ter častnega razsodišča društva;
 • odloča o pritožbah članic društva zoper  sklepe programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča društva;
 • odloča o nakupu ali prodaji nepremičnin;
 • odloča o vključevanju društva v druge sorodne organizacije,
 • odloča o statusnih spremembah društva;
 • odloča o ostalih zadevah v skladu z zakonom in Pravili društva.

Programski svet

12. člen

Programski svet je operativni organ društva, v katerega se članice volijo vsaki dve leti in so članice lahko vanj  izvoljene neomejeno krat. Programski svet vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Programski svet sestavljajo predsednica, namestnica predsednice ter sedem članic, ki jih voli skupščina.

Predsednica društva je obenem tudi predsednica programskega sveta, namestnica predsednice društva pa podpredsednica programskega sveta.

Programski svet je za svoje delo odgovoren nadzornemu odboru in skupščini.

Programski svet lahko v mandatnem obdobju, v kolikor posameznim članicam programskega sveta preneha članstvo v društvu, samostojno imenuje namesto njih novo članico v programski svet, vendar največ dvakrat v mandatnem obdobju.

Programski svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednica, lahko tudi elektronsko, v njeni odsotnosti pa njena namestnica ali od predsednice pooblaščena članica programskega sveta. Programski svet se sestaja najmanj enkrat letno.

Programski svet je sklepčen, če seji prisostvuje vsaj polovica članic programskega sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh prisotnih članic.

Seja programskega sveta se lahko izvede po elektronskih medijih ali dopisno.

13. člen

Pristojnosti programskega sveta so:

 • sprejema predlog programa dela društva in odloča o vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem sprejetega programa dela društva,
 • izvaja sklepe skupščine,
 • imenuje stalne in začasne delovne skupine iz vrst članic društva, izjemoma pa tudi iz vrst zunanjih strokovnjakov oz. strokovnjakinj,
 • predlaga skupščini višino članarine,
 • predlaga skupščini imenovanje in razrešitev posameznih članic programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča, predsednice, namestnice predsednice in zastopnice društva,
 • predlaga črtanje članic  in izvedbo postopka izključitve posameznih članic iz članstva v društvu,
 • daje mnenje na predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • odloča o poslovnem naslovu društva,
 • odloča o pogodbenem razmerju z zastopnico društva,
 • odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost presega 1.500,00 EUR,
 • odloča o ostalih zadevah, ki niso v pristojnosti skupščine oz. drugih organov društva.

Nadzorni odbor

14. člen

Nadzorni odbor ima predsednico in dve članici. Predsednico in članici voli skupščina društva za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv. Članice programskega sveta niti članice častnega razsodišča ne morejo biti članice nadzornega odbora.

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotni dve članici.

Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

15. člen

Pristojnosti nadzornega odbora so:

 • nadzira delo organov društva,
 • nadzira finančno-materialno  poslovanje,
 • poroča  skupščini,
 • predlaga razrešnico programskega sveta, predsednice in zastopnice društva,
 • sklicuje izredno skupščino.

 

Častno razsodišče

16. člen

Predsednico in dve članici častnega razsodišča društva voli skupščina za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv. Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev  članic ali organov društva.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s temi Pravili.

17. člen

Častno razsodišče vodi postopek tako, da na podlagi pisne zahteve sprejme sklep o uvedbi postopka, o katerem obvesti dotično članico in programski svet. Članica lahko v roku 8 dni poda pisno ali ustno pojasnilo. Nato častno razsodišče sprejme sklep o disciplinskem ukrepu ali o ustavitvi postopka.


18. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

 • kršitev določb Pravil,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • ne izvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva ali mu celo povzročijo škodo.

19. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravili  izreče častno razsodišče,  so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Članica se lahko zoper disciplinski ukrep častnega razsodišča na skupščino društva pritoži v roku 15 dni po prejemu pisnega ukrepa. Skupščino društva o zadevi dokončno odloči na prvi naslednji seji skupščine, najkasneje pa na letni redni skupščini.

Predsednica društva

20. člen

Predsednico društva voli skupščina na predlog programskega sveta ali članic društva.

Predsednica društva je tudi članica programskega sveta in mu po funkciji predseduje, ga predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje.

Predsednica društva lahko samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost ne presega zneska 1.500,00 EUR, sicer potrebuje soglasje programskega sveta.

Predsednica društva je izvoljena za dveletno mandatno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve.

Za svoje delo je predsednica društva odgovorna nadzornemu odboru, programskemu svetu in skupščini društva.

Enake pristojnosti ima podpredsednica društva –  namestnica predsednice programskega sveta, kadar opravlja delo namesto predsednice društva.

21. člen

Pristojnosti  predsednice  društva so:

 • sklicuje skupščino društva;
 • predseduje programskemu svetu;
 • sodeluje pri izvedbi vseh dejavnosti društva v skladu s sklepi programskega sveta;
 • izvaja druge naloge, določene z zakonom o društvih ter Pravili društva oziroma naloge, za katere jo pooblasti programski svet ali skupščina.

22. člen

Društvo ima tudi podpredsednico društva, ki opravlja pristojnosti predsednice, kadar je ta zadržana ali jo predsednica za to pooblasti.

Zastopanje društva

23. člen

Poslovanje društva vodi in zastopa društvo v razmerju do tretjih oseb zastopnica društva, ki jo  imenuje skupščina društva za dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja in jo tudi razrešuje po enakem postopku. Predlog za imenovanje in razrešitev zastopnice poda skupščini programski svet.

Zastopnica društva odgovarja za zakonito vodenje in poslovanje društva.

V kolikor je zastopnica društva zaradi višje sile dlje časa odsotna, lahko pisno pooblasti s soglasjem predsednice društva drugo osebo, ki v tem času opravlja njena dela.

Zastopnica društva lahko samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost ne presega 500,00 EUR,  sicer potrebuje soglasje predsednice društva ali programskega sveta.

24. člen

Naloge zastopnice društva so:

 • vodi poslovanje društva,
 • odgovarja za zakonito poslovanje društva,
 • pripravljala predlog programa dela društva,
 • pripravlja predlog poročila o delovanju društva za predhodno leto,
 • opravlja strokovno-organizacijska dela  društva,
 • skrbi za finančno poslovanje društva,
 • opravlja druge naloge, ki  ji jih poverijo organi društva in predsednica društva.

Financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem ter finančnim in materialnim poslovanjem društva

25. člen

Premoženje društva sestavljajo:

 • članarina,
 • prostovoljni prispevki donatorjev, darila, volila, komercialno sponzoriranje,
 • drugi prihodki.

Vsaka članica  ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva v primeru, da ima za to upravičen interes.

26. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora sredstva porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Društvo premoženja društva ne sme uporabiti drugače, niti razdeliti med njegove članice.

27. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina.

Na redni letni seji skupščine članice  obravnavajo in sprejmejo zaključni račun za prejšnje leto ter finančni plan za naslednje leto.

28. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi in mora biti v skladu z Zakonom o društvih  in računovodskem standardu  za društva.

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.

Za vodenje finančno-materialnega poslovanja lahko društvo najame finančnega strokovnjaka in ga pooblasti za urejanje finančno-materialnih poslov društva

Društvo ima svoj transakcijski račun.

 

29. člen

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva.

 

30. člen

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki mora biti vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje, katerega vrednost presega znesek 1.500,00 EUR, se lahko kupi ali odtuji le na podlagi predhodne odobritve programskega sveta.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi predhodnega sklepa skupščine.

  Načini zagotavljanja javnosti dela

  31. člen

  Delo  društva  je javno.

  Društvo obvešča svoje članice  s posredovanjem zapisnikov o delu organov in  preko spletne strani društva. Širša javnost je obveščena o delu društva preko tiskovnih konferenc, spletne strani društva, tiskanih, elektronskih in socialnih medijev,  občasno pa društvo poroča o svojem delu tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Za dajanje informacij in zagotavljanje javnosti dela je odgovorna  predsednica društva ali oseba, ki jo ta za to pooblasti.

  Spremembe in dopolnitve pravil društva

  32. člen

  Spremembe in dopolnitve teh Pravil se sprejemajo po enakem postopku, kot je predviden za sprejem Pravil.

  Prenehanje društva in razpolaganje s premoženjem v tem primeru

  33. člen

  Društvo  preneha:

  • po sklepu skupščine z večino prisotnih članic,
  • s spojitvijo z drugimi društvi, če je tak sklep skupščine,
  • s statusno spremembo,
  • z likvidacijo,
  • s stečajem,
  • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

  Hkrati s sklepom o prenehanju skupščina odloči o pravnem nasledniku premoženja društva, ki mora biti druga nepridobitna pravna oseba s podobnimi cilji.

  Veljavnost Pravil

  34. člen

  Ta Pravila začno veljati, ko jih sprejme skupščina društva. S sprejemom teh Pravil  prenehajo veljati Pravila, ki jih je sprejela  skupščina društva na svoji seji dne  10. 5. 2010.