031 335 220 [email protected]

Poslovnik

Na podlagi Pravil društva, Kodeksa društva in  predlogov, je programskega sveta Društva poslovnih žensk – FAM, sprejel POSLOVNIK za delo skupščine, programskega sveta, nadzornega odbora, častnega razsodišča društva in druga določila o poslovanju društva.

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Poslovnik

1. člen

Ta poslovnik ureja način dela skupščine, programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča ter druge zadeve, pomembne za delovanje društva, ki v Pravilih društva niso zajeta.

2. člen

Določila poslovnika so obvezna za članice vseh naštetih organov ter za vse osebe, ki so vabljene na seje organov društva in za vse članice društva, ki se določene seje lahko udeležijo na podlagi vabila ali svojega statusa.

Udeleženke sej

3. člen

Sej organov društva se udeležujejo članice teh organov. Predsednica organa društva odloča, koga se lahko razen članic, še vabi na sejo.

SKUPŠČINA DRUŠTVA

4. člen

Skupščina je najvišji organ upravljanja društva. Sestavljajo jo vse članice društva.

5. člen

Sklicatelj skupščine predlaga delovno predsedstvo, zapisnikarja in overitelja ter verifikacijsko komisijo, ki ugotavlja sklepčnost skupščine. Organe skupščine potrdijo prisotne članice.

6. člen

Sejo skupščine vodi predsednica delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo šteje tri članice in sicer predsednico ter dve članici.

7. člen

Vso gradivo za skupščino mora biti poslano članicam  21 dni pred skupščino. Članice imajo pravico podati ugovore, predloge in mnenja na poslano gradivo pisno vodji/zastopnici društva v roku 14 dni, da se lahko pripravijo eventualni popravki. O vseh predlogih bo razpravljal programski svet društva pred skupščino in zavzel svoja stališča, ki jih bo posredoval skupščini s pojasnilom, zakaj morda kak predlog ali pripomba ni bila sprejeta. Na sami seji skupščine ni razprav o novih predlogih. Glasovanje na skupščini je javno.

8. člen

Pristojnosti skupščine so:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema pravila društva,
 • program dela, finančni načrt društva, letna poslovna in finančna poročila;
 • določa višino članarine na predlog programskega sveta;
 • voli in razrešuje predsednico društva in njeno namestnico;
 • voli in razrešuje članice programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča društva;
 • odloča o prenehanju društva; odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

PROGRAMSKI SVET

9. člen

Programski svet je izvršilno-operativni organ skupščine in vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini ter dela v skladu s tem poslovnikom.

10. člen

Programski svet sestavljajo predsednica, njena namestnica in sedem članic.  Namestnica predsednice programskega sveta se izvoli izmed članic programskega sveta. Programski svet voli skupščina društva za dobo dveh let.

Predsednica društva je po svoji funkciji vedno predsednica programskega sveta.

Programskemu svetu morata  prisostvovati vodja/zastopnica društva in po potrebi še predsednica nadzornega odbora in računovodkinja društva.

Programski svet je za svoje delo odgovoren skupščini.

11. člen

Programski svet je sklepčen, če seji prisostvuje vsaj polovica članic programskega sveta. Odločitve sprejema programski svet z večino glasov vseh prisotnih članic programskega sveta. Programski svet lahko kooptira do dve članici v mandatnem obdobju, v kolikor je dosedanjim članicam programskega sveta prenehalo članstvo v društvu oziroma je posameznica prosila za predčasno razrešnico.

12. člen

Programski svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednica, v njeni odsotnosti pa njena namestnica ali od predsednice pooblaščena članica programskega sveta. Programski svet se sestaja najmanj dvakrat letno.

13. člen

Pristojnosti programskega sveta so:

 • sklicuje skupščino;
 • odloča o vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem sprejetega programa dela društva;
 • preko vodje/zastopnice društva skrbi za  izvajanje sklepov skupščine;
 • odloča o vključevanju društva v druge sorodne organizacije preko vodje/zastopnice društva pripravlja gradiva za skupščino in akte društva;
 • imenuje stalne in začasne delovne skupine iz vrst članic društva, izjemoma tudi zunanje strokovnjake in strokovnjakinje;
 • odloča o izbrisu posameznih članic iz evidence članstva v društvu;
 • pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa;
 • po potrebi imenuje strokovne svete ali odbore za opravljanje določenih nalog društva, vendar mora ob imenovanju tovrstnih svetov ali odborov opredeliti takoj tudi njihovo sestavo in naloge. Imenuje vodjo/zastopnico društva.

14. člen

Pristojnosti  predsednice društva in predsednice programskegta sveta društva so:

 • predstavlja društvo
 • sklicuje seje organov društva in predlaga dnevni red;
 • skupaj z vodjo/zastopnico društva pripravlja  program skupščine društva in seje programskega sveta;
 • vodi sejo programskega sveta in predlaga vsebino sklepov v zapisnik:
 • podpisuje  zapisnike programskega sveta;
 • skrbi in nadzoruje izvajanje  sprejetih sklepov organov društva;
 • sodeluje s predsednico nadzornega odbora in predsednico častnega razsodišča;
 • nadzoruje delo vodje/zastopnice društva;
 • komunicira z ustreznimi institucijami, če tega namestio nje ne opravlja vodja/zastopnica društva.

15. člen

Predsednica programskega sveta je izvoljena za mandatno obdobje dveh let, z možnostjo ponovne izvolitve. Velja enako kot za predsednico društva, saj je njen mandat vezan tudi na to funkcijo. Predsednica skrbi za delovanje društva v skladu s Pravili in drugimi akti društva in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovorna  skupščini društva.

NADZORNI ODBOR

16. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članic. Ima predsednico in dve članici. Predsednica lahko izmed svojih dveh članic določi svojo namestnico. Voli jih skupščina društva za dobo dveh let. Članice programskega sveta ne morejo biti članice nadzornega odbora.

17. člen

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotni dve  članica NO. Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova.

18. člen

Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini o svojem delu. Članice nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah programskega sveta, ne morejo pa odločati.

19. člen

 Pristojnosti nadzornega odbora so:

 • nadzira delo organov društva;
 • nadzira finančno – materialno poslovanje;
 • poroča  skupščini;
 • predlaga predčasno  razrešitev programskega sveta.

ČASTNO RAZSODIŠČE

20. člen

Članice častnega razsodišča voli skupščina za dobo dveh let.

Sestavljajo ga tri članic: predsednica in dve članici. Predsednica lahko izmed svojih dveh članic določi svojo namestnico. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članic ali organov društva.

21. člen

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonitostimi častnega razsodišča.

22. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

 • kršitev določb pravil;
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;
 • neizvrševanje sklepov organov društva;
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

23. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravili društva izreče častno razsodišče so:

 • Opomin
 • Javni opomin
 • Izklčjučitev iz društva

Članica se lahko v roku 15 dni zoper sklep častnega razsodišča pritoži na skupščino društva.

VODJA / ZASTOPNICA DRUŠTVA

24. člen

Zastopnica društva je obenem tudi vodja društva. Zastopnico društva voli programski svet, potrjuje pristojna Upravna enota, kjer ima društvo sedež. Tako kot daje pristojna UE odločbo o pravilnosti sestave Pravil društva, ki morajo biti v skladu z zakonom o  društvih.

 • zastopa  društvo
 • opravlja vsa strokovno administrativna in pravna dela za društvo
 • podpisuje akte društva, za katere ni določena skupščina oz. predsednica društva;
 • po dogovoru s predsednico društva skrbi za sklice sej organov društva
 • usklajuje delo članic programskega sveta in ostalih organov društva;
 • skrbi za izvajanje sklepov organov društva in usklajuje ukrepe v procesu izvajanja sprejetih sklepov organov društva;
 • sodeluje pri vzdrževanju potrebnih stikov z državnimi in upravnimi organi, Gospodarsko zbornico, gospodarskimi interesnimi združenji in podobnimi asociacijami doma in v tujini;
 • sodeluje s sredstvi javnega obveščanja in v imenu društva daje informacije;
 • organizira mesečna srečanja društva in jih skuša v skladu s sprejetim programom narediti koristna in prijetna za vse članice društva;
 • spremlja dnevni tisk in opozarja na novosti v zvezi z zakonodajo, pridobivanjem novih članic in skrbi, da je društvo z novitetami  na tekočem;
 • organizira predavatelje za teme dneva na srečanjih društva;
 • opravlja vsa druga dela, ki so pomembna za razvoj društva in njegovo nemoteno delovanje;
 • izvaja druge naloge, za katere jo pooblasti predsednica društva.

25. člen

Na podlagi sprejetih sklepov organov društva in v skladu z nalogami, določenimi s tem poslovnikom, operativno vodi društvo vodja/zastopnica društva.

Vodja/zastopnica društva je zaposlena v društvu in prejema plačo oz. delo opravlja po pogodbi, ki ji jo določa programski svet društva v skladu s programom in finančnimi zmožnostimi društva.

DRUGA DOLOČILA O DELOVANJU DRUŠTVA

26. člen

Za delovanje društva, plačujejo članice društva letno članarino, ki jo predlaga programski svet društva in potrdi skupščina društva. Podlaga višine članarine je program dela, ki ga je  potrebno v tekočem letu izvajati. Članarina je za vse članice obvezna, razen za tiste, za katere se programski svet odloči, da bodo častne članice oziroma bodo članarino poravnale na kak drug način.

Članarine niso oproščene članice, ki imajo v društvu kakršnokoli predavanje, za katero se smatra, da je to del njihove promocije. Ravno tako niso oproščene članarine članice, ki kadarkoli enkratno ali večkratno pomagajo v društvu oziroma na srečanjih društva, saj naj bi vse članice pomagale k boljšemu delovanju društva, torej bi bile v njem aktivne /glej Kodeks društva/.

27. člen

Članice društva se morajo obnašati v skladu s kodeksom društva in tem poslovnikom.

28. člen

Društvo objavlja ob petkih svoje novičke, ob sredah pa predstavitve podjetja članice.

Petkove novičke morajo biti v dveh-treh predstavitvenih – napovednih stavkih, vse ostale podrobnosti pa v obliki linka, kjer je obširnejša obrazložitev, pojasnila in eventualne slike. Vsaka članica lahko objavi 6 tovrstnih novičk letno.

Enako velja za predstavitev podjetja članice, le da je ta možna le enkrat, razen v primeru, če članica zamenja podjetje.

29. člen

Članica, ki se prijavi na srečanje društva in le-tega iz raznih razlogov pravočasno ne odpove (48 ur pred srečanjem društva), plača 20 € v dobrodelni sklad društva. V primeru skupinskega prevoza, mora  članica poleg 20 € plačati še stroške prevoza in druge stroške, ki so vezani na srečanje.

30. člen

Če članica ne plača članarine za tekoče leto, ji preneha članstvo v društvu, članarino pa mora kljub temu poravnati. V kolikor tega ne stori do skupščine, računovodstvo društva uvede proti njej izvršbo na dolžni znesek.

Če članica do junija meseca tekočega leta ne poravna vsaj polovico članarine za tekoče leto, se ne more več udeleževati srečanj, dokler ta del članarine ne poravna. Celotno članarino je potrebno plačati do konca oktobra tekočega leta.

Članica, ki nima potravnane članarine iz prejšnjega odstavka, ne more oglaševati v petkovih novičkah ali kako drugače, dokler ne poravna finančnih obveznosti do društva.

31. člen

Članica, ki želi izstopiti iz društva, mora to javiti vodji/zastopnici društva v pisni obliki pred pričetkom novega leta oz. pred pričetkom drugega polletja. Če to stori v vmesnem času, ji članarina preneha s koncem polletja oz. leta.

32. člen

Vse članice morajo svoja obvestila, ponudbe in novičke pošiljati izključno preko skupne adreme, ki jo vodi vodja/zastopnica društva. Same lahko pošiljajo obvestila, ponudbe, novičke le članici, s katero se o tem izrecno dogovorita.

Ko preneha članici članstvo v društvu FAM, ne sme več uporabljati adreme članic za svoje poslone oz. Kakršne koli druge namene. V kolikor bivša članica kljub izrecni prepovedi to vseeno izvaja, je  za reševanje takih sporov pristojno krajevno sodišče.

33. člen

Pri medsebojnem komuniciranju-poslovanju se članice opirajo na kodeks društva in med seboj poslujejo po moralnih načelih. Članica društva namreč ni dolžna drugi članici brezplačno nuditi svoje usluge samo zato, ker sta obe članici istega društva. Poslovno sodelovanje mora biti korektno, tako kot velja za ves poslovni svet. O nespoštovanju tega člena odloča častno razsodišče društva.

KONČNE DOLOČBE

34. člen

Vsaka članica društva si mora po svojih najboljših močeh prizadevati, da bo društvo v svojem prostoru uspešno in ohranilo na ugledu.

Predsednica programskega sveta:

Arijana Lipovec