031 335 220 [email protected]

POSLOVNIK ČASTNEGA RAZSODIŠČA DRUŠTVA POSLOVNIH ŽENSK FAM

UVODNE DOLOČBE

 1. člen

(predmet poslovnika)

Ta poslovnik podrobno ureja, kako Častno razsodišče Društva poslovnih žensk FAM (v nadaljevanju: častno razsodišče)  sprejema odločitve in kako izvršuje svojo pristojnost, določeno v Pravilih Društva poslovnih žensk FAM.

 

 1. člen

(status častnega razsodišča)

Častno razsodišče je v razmerju do drugih organov Društva poslovnih žensk FAM samostojno in neodvisno.

 

 1. člen

(sestava častnega razsodišča)

Častno razsodišče sestavljajo tri članice. Izvoli jih skupščina Društva poslovnih žensk FAM, ki izvoli tudi predsednico častnega razsodišča. Častno razsodišče se konstituira na prvi seji po volitvah, ko se izmed članic imenuje namestnico predsednice častnega razsodišča.

 

 1. člen

(sedež častnega razsodišča)

Sedež častnega razsodišča je na sedežu Društva poslovnih žensk FAM. Častno razsodišče izvaja obravnave na svojem sedežu, lahko pa tudi izven sedeža ali po elektronskih medijih.

 

 1. člen

(odločanje častnega razsodišča)

Častno razsodišče odloča na sejah. Seja je lahko dopisna ali po elektronskih medijih. Častno razsodišče je sklepčno, kadar so na seji prisotne vse tri članice. Odločitve častno razsodišče sprejema z večino glasov članic. Sejo skliče in vodi predsednica častnega razsodišča, v njeni odsotnosti pa njena namestnica. O seji se vodi zapisnik, ki ga predsednica pregleda in ga s podpisom potrdi. Zapisnik se pošlje drugima članicama brez odlašanja po elektronski pošti. Obe članici lahko podata pripombe na zapisnik. V kolikor jih v treh dneh ne podata, se šteje, da soglašata s prejetim zapisnikom in da je potrjen.

Administrativna dela za častno razsodišče opravlja zastopnica Društva poslovnih žensk FAM.

 

OBRAVNAVA PRIMEROV PRED ČASTNIM RAZSODIŠČEM

 

 1. člen

(pristojnost častnega razsodišča)

Častno razsodišče obravnava:

 • Očitke o kršitvah dolžnosti članic in
 • Primere, ki lahko kakorkoli škodujejo ugledu Društva poslovnih žensk FAM.

 

 1. člen

(razčiščevalni pogovor)

O očitku članici, da je kršila člansko dolžnost ali pa da je verjetno, da škoduje ugledu Društva poslovnih žensk FAM, častno razsodišče izvede enega ali več razčiščevalnih razgovorov.

 

 1. člen

(vabilo na razčiščevalni pogovor)

Na razčiščevalni pogovor se povabi:

 • članico, ki ji je očitano kršenje članskih dolžnosti ali verjetno škodovanje ugledu Društva poslovnih žensk FAM;
 • druge osebe, ki lahko s svojimi izpovedmi pripomorejo k odločitvi v obravnavanem primeru.

 

Kdor je vabljen na razčiščevalni pogovor, se šteje kot udeleženec v postopku pred častnim razsodiščem (v nadaljevanju udeleženec v postopku).

Vabilo na razčiščevalni pogovor se vabljenemu vroči po elektronski pošti in z navadno poštno pošiljko.

V vabilu na razčiščevalni pogovor se poimensko navede članice častnega razsodišča.

Zastopnica  Društva poslovnih žensk FAM v soglasju z vabljeno članico določi dan in uro pričetka razčiščevalnega pogovora, ter ji pošlje vabilo, ta poslovnik, Pravila Društva poslovnih žensk FAM in morebitno drugo dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavani primer.

 

 1. člen

(zavrnitev povabila na razčiščevalni pogovor)

Če vabljena članica zavrne povabilo na razčiščevalni pogovor ali če ni mogoče vzpostaviti kontakta z njo, se zaradi tega ne opusti postopka obravnave pred častnim razsodiščem.

 

 1. člen

(potek razčiščevalnega pogovora)

Razčiščevalni pogovor vodi predsednica. Kadar obstaja tehten razlog, da ga ne more voditi predsednica, ga vodi namestnica predsednice.

Predsednica prične razčiščevalni pogovor s predstavitvijo članic častnega razsodišča in kratkim opisom obravnavanega primera.

Vsi prisotni se enakopravno vključujejo v pogovor.

Če je udeleženk v postopku več, častno razsodišče opravi razčiščevalne pogovore z vsako posebej ločeno.

Ne glede na določbo v prejšnjem odstavku častno razsodišče lahko izvede soočenje udeležencev v postopku po svoji presoji.

 

 1. člen

(zapis razčiščevalnega pogovora)

Na razčiščevalnem pogovoru je prisotna zastopnica Društva poslovnih žensk FAM, da piše zapisnik o razčiščevalnem pogovoru in skrbi za zvočno snemanje pogovora.

Zapisnik in zvočni posnetek razčiščevalnega pogovora se hranita 1 (eno) leto po dnevu, ko je bil postopek končan.

 

 1. člen

(odločanje o obravnavanem primeru)

Častno razsodišče odloči o obravnavanem primeru z razsodbo ali sklepom.

Predsednica da na glasovanje predlog razsodbe oziroma sklepa.

V pisnem odpravku odločitve se poimensko navede članice častnega razsodišča, ki so sprejele odločitev, izid glasovanja o sprejetju odločitve in če odločitev ni bila sprejeta soglasno, se razkrije, kako je kdo glasoval.

 

 1. člen

(vročitev pisnega odpravka odločitve)

Odločitev o obravnavanem primeru se vroča vabljeni članici in morebitnim drugim udeležencem v postopku najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po sprejetju.

Pisni odpravek odločitve častnega razsodišča se udeležencem v postopku pošlje po pošti, in sicer priporočeno s povratnico. Če častno razsodišče v 15 (petnajstih) dneh ne prejme povratnice, se šteje, da je pisni odpravek vročen petnajsti dan po dnevu, ko je bil poslan.

Predsednica Društva poslovnih žensk FAM prejme pisni odpravek odločitve o obravnavanem primeru v vednost.

 

 1. člen

(pritožba zoper odločitev častnega razsodišča)

Zoper odločitev častnega razsodišča je možna pritožba na Programski svet Društva poslovnih žensk FAM (v nadaljevanju Programski svet).

Pritožbo lahko vloži vsaka udeleženka v postopku.

Rok za pritožbo je 15 (petnajst) dni in začne teči dan potem, ko je v skladu s tem poslovnikom pisni odpravek vročen udeleženki.

 

 1. člen

(ponovno odločanje po ugoditvi pritožbi)

Če je odločitev častnega razsodišča izpodbijana s pritožbo in če Programski svet odloči, da se primer vrne častnemu razsodišču v ponovno odločanje, o primeru ponovno odločijo članice častnega razsodišča.

 

 1. člen

(dokončnost odločitve častnega razsodišča)

Kadar odločitev častnega razsodišča ni izpodbijana s pritožbo ali če Programski svet pritožbo zavrne, postane odločitev dokončna in predsednica častnega razsodišča izda ugotovitveni sklep o dokončnosti odločitve.

Kadar gre za odločitev, iz katere izhaja, da se imenovani članici Društva poslovnih žensk FAM zamrzne članski status, se s sklepom o dokončnosti odločitve ugotovi, da od dne, ko je postala odločitev dokončna, imenovani članici mirujejo članske pravice in dolžnosti, določene v Pravilih Društva poslovnih žensk FAM.

Kadar gre za odločitev, iz katere izhaja, da se imenovano članico Društva poslovnih žensk FAM izključi iz društva,  se s sklepom o dokončnosti odločitve ugotovi, da so z dnem, ko je postala odločitev dokončna, imenovani članici Društva poslovnih žensk FAM prenehale članske pravice in dolžnosti, določene v Pravilih Društva poslovnih žensk FAM.

 

 1. člen

(objava dokončne odločitve častnega razsodišča na spletni strani)

Kadar je z dokončno odločitvijo častnega razsodišča članica Društva poslovnih žensk FAM, na katero se nanaša odločitev, izključena iz Društva poslovnih žensk FAM ali če ji je izrečen javni opomin, se odločitev objavi na spletni strani www.drustvo-fam.si (v nadaljevanju spletna stran).

V objavi na spletni strani se navede, kdo (ime in priimek) je izključen iz Društva poslovnih žensk FAM oziroma komu (ime in priimek) je izrečen javni opomin.

 

 1. člen

(zaupnost obravnave pred častnim razsodiščem)

Obravnava pred častnim razsodiščem ni javna. Članica častnega razsodišča ne komentira obravnavanega primera v javnosti, dokler postopek ni končan.

 

OBRAVNAVA KRŠITVE ČLANSKE DOLŽNOSTI

 

 1. člen

(kršitev članske dolžnosti)

Kršitev članske dolžnosti je lahko:

 • kršitev Pravil Društva poslovnih žensk FAM;
 • neizpolnjevanje sklepov organov Društva poslovnih žensk FAM.

 

 1. člen

(začetek postopka obravnave kršitve članske dolžnosti)

Postopek obravnave kršitve članske dolžnosti se začne s prijavo kršitve.

Prijavo kršitve članske dolžnosti lahko vloži fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju prijavitelj).

 

 1. člen

(vsebina prijave)

Prijava mora vsebovati:

 • ime in priimek ter naslov prijavitelja, datum vložitve in podpis;
 • podatke o članici, ki ji je očitano, da je kršila člansko dolžnost;
 • opis primera, ki vključuje čas nastanka očitane kršitve, okoliščine in morebitne dokaze, na katere prijavitelj opira očitek o kršitvi članske dolžnosti.

 

 1. člen

(preizkus prijave)

Kadar zastopnica Društva poslovnih žensk FAM ugotovi, da je oseba, zoper katero je vložena prijava, članica Društva poslovnih žensk FAM in da je prijava popolna, prijavo posreduje članicam častnega razsodišča.

Kadar zastopnica Društva poslovnih žensk FAM ugotovi, da je oseba ni več članica Društva poslovnih žensk FAM ter da prijava ni popolna, častno razsodišče po obvestilu sekretarke društva FAM prijavo s sklepom zavrže in s tem konča postopek.

Zoper sklep o zavrženju prijave ni pritožbe.

Pisni odpravek sklepa o zavrženju prijave se vroči prijavitelju in v vednost predsednici Društva poslovnih žensk FAM.

 

 1. člen

(zavrnitev prijave ali sprejem v obravnavo)

V 15 (petnajstih) dneh od prejema popolne prijave zoper članico Društva poslovnih žensk FAM častno razsodišče s sklepom odloči, ali prijavo zavrne ali jo sprejme v obravnavo.

Če častno razsodišče zavrne prijavo, s tem ustavi postopek. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Pisni odpravek sklepa o zavrnitvi prijave in ustavitvi postopka se vroči prijavitelju in v vednost predsednici Društva poslovnih žensk FAM.

Če častno razsodišče sprejme prijavo v obravnavo, se postopek nadaljuje v skladu s tem poslovnikom.

Če častno razsodišče sprejme prijavo v obravnavo, mora obravnavo očitka zaključiti v razumnem roku.

 

 1. člen

(izstop iz članstva po uvedbi postopka)

Če članica društva FAM,  ki se ji pred častnim razsodiščem očita kršitev članske dolžnosti, med postopkom  izstopi iz društva, častno razsodišče ustavi postopek, o tem obvesti Programski svet in predsednico Društva poslovnih žensk FAM in to objavi na spletni strani.

 

 1. člen

(razsodba o očitani kršitvi članske dolžnosti)

Častno razsodišče odloči z razsodbo, ali je očitek članici, da je kršila člansko dolžnost, utemeljen (v nadaljevanju potrdilna razsodba) ali neutemeljen.

Sestavni del izreka potrdilne razsodbe je izrek disciplinskega ukrepa.

Kot disciplinski ukrep častno razsodišče lahko izreče:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • zamrznitev članskega statusa in
 • izključitev iz Društva poslovnih žensk FAM.

Razsodba, ki ukrep izreče,  mora biti obrazložena.

 

 1. člen

(obnovitev članstva)

Kdor je bil s potrdilno razsodbo iz prejšnjega člena izključen iz Društva poslovnih žensk FAM, lahko eno leto po izključitvi vloži na Programski svet Društva poslovnih žensk FAM prošnjo za obnovo članstva v Društvu poslovnih žensk FAM. Programski svet odloča o prošnji s sklepom.

Zoper sklep ni pritožbe.

 

POSTOPEK ZA VAROVANJE UGLEDA DRUŠTVA POSLOVNIH ŽENSK FAM  

 

 1. člen

(kompromitacija članice Društva poslovnih žensk FAM)

Kadar se dogodi:

 • da je zoper članico Društva poslovnih žensk FAM vložen obtožni predlog ali obtožnica;
 • da je zoper članico Društva poslovnih žensk FAM vložena odškodninska tožba;
 • da postane obtožni predlog ali obtožnica zoper članico Društva poslovnih žensk FAM pravnomočna;
 • da postane sodba v odškodninski tožbi zoper članico Društva poslovnih žensk FAM pravnomočna;
 • da je Komisija za preprečevanje korupcije dokončno ugotovila, da je članica Društva poslovnih žensk FAM ravnala koruptivno,

se šteje, da je s tem članici Društva poslovnih žensk FAM zmanjšan osebni ugled, kar za ta poslovnik pomeni, da obstajajo resne indikacije, da je članica kompromitirana, zato se lahko uvede postopek za varovanje ugleda Društva poslovnih žensk FAM.

Častno razsodišče lahko uvede postopek za varovanje ugleda Društva poslovnih žensk FAM  tudi, če nastopi primer, ki se ga ne more subsumirati pod nobenega od sedmih primerov iz tega člena, je pa po naravi tak, da ga je mogoče subsumirati pod splošni pojem “primer, ki lahko škoduje ugledu Društva poslovnih žensk FAM “.

 

 1. člen

(obvestilo častnemu razsodišču)

Članica Društva poslovnih žensk FAM lahko sama ali nek drug vir o dogodku iz prejšnjega člena obvesti častno razsodišče.

 

 1. člen

(uvedba postopka za varovanje ugleda Društva poslovnih žensk FAM)

Če je po prejemu obvestila iz prejšnjega člena ali po pridobitvi podobne informacije iz drugega vira mogoče utemeljeno domnevati, da je članica kompromitirana, častno razsodišče začne postopek za varovanje ugleda Društva poslovnih žensk FAM.

Postopek za varovanje ugleda se začne z razčiščevalnim pogovorom v skladu z 8. členom tega poslovnika.

 

 1. člen

(postopek za varovanje ugleda Društva poslovnih žensk FAM)

Oceno ali gre v obravnavanem primeru za zadostno izkazano kompromitacijo članice,  opre častno razsodišče na javno dostopne informacije, morebitno obvestilo iz 28. člena tega poslovnika in izpovedi med razčiščevalnim pogovorom, če se je vabljena članica na pogovor odzvala vabilu.

Če častno razsodišče oceni, da informacije iz prejšnjega odstavka niso zadosten izkaz kompromitacije, častno razsodišče ustavi postopek za varovanje ugleda društva s sklepom.

Če oceni, da je kompromitacija zadostno izkazana, častno razsodišče s sklepom ugotovi, da je članica kompromitirana ter da to škoduje ugledu Društva poslovnih žensk FAM.

 

 1. člen

(odločilna dejstva za odločanje o oškodovanju ugledu Društva poslovnih žensk FAM)

Pri odločanju, ali ugotovljena kompromitacija članice lahko škoduje ugledu Društva poslovnih žensk FAM, se upošteva zlasti:

 • odmevnost kompromitacije članice v javnosti;
 • morebitno omenjanje Društva poslovnih žensk FAM v javnem razkrivanju kompromitacije članice.

 

 1. člen

(odločitev)

Častno razsodišče odloči s sklepom ali je izkazana (v nadaljevanju potrdilni sklep) ali ni izkazana verjetnost, da ugotovljena kompromitacija članice škoduje ugledu društva.

Potrdilni sklep iz prejšnjega odstavka mora biti obrazložen.

Kadar se potrdilni sklep iz prvega odstavka tega člena nanaša na kompromitacijo zaradi okoliščine iz 1. ali 2. točke 28. člena tega poslovnika, se kompromitirani članici zamrzne članski status.

Če se potrdilni sklep iz prvega odstavka tega člena nanaša na kompromitacijo zaradi okoliščine iz 3., 4. in 5. točke 28. člena tega poslovnika, se kompromitirano članico izključi iz Društva poslovnih žensk FAM.

 

 1. člen

(preklic zamrznitve članskega statusa)

Kadar je bil komu zamrznjen članski status v Društva poslovnih žensk FAM zaradi vloženega obtožnega predloga ali zaradi obtožnice zoper članico in če se po zamrznitvi njenega članskega statusa ugotovi, da sodišče ni pritrdilo obtožnim zatrjevanjem, častno razsodišče s sklepom prekliče zamrznitev članskega statusa. Preklic ima učinek razveljavitve sklepa o zamrznitvi članstva za naprej.

Določbo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabi tudi v primeru, ko je bil članici zamrznjen članski status zaradi odškodninske tožbe zoper njo.

 

 1. člen

(obnovitev članstva)

Kadar je članica  s potrdilnim sklepom iz  32. člena tega poslovnika izključena iz društva, lahko dve leti po izključitvi z prošnjo na Programski svet obnovi članstvo v Društva poslovnih žensk FAM. Programski svet o prošnji odloči s sklepom. Na sklep ni pritožbe.

 

KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Ta poslovnik je sprejelo častno razsodišče na svoji seji dne 19. 4. 2024 in stopi v veljavo 15 dni po objavi na spletni strani društva.

Predsednica častnega razsodišča

Društva poslovnih žensk FAM

Mira Puc