Perovo 21 C, 1290 Grosuplje
T: 01/786 58 07,
F: 01/786 58 09

E: info@drustvo-fam.si
www.drustvo-fam.siZ VAMI ŽE 24 LET

 


Na osnovi Zakona o društvih ( ZDru-1-UPB2, Ur. list RS št. 64/11 z dne 12.8.2011) je Društvo poslovnih žensk – FAM ( Association of Female Managers ), na svoji ON-LINE skupščini društva – preko interneta, ki je bila 25.3.2020 /v nadaljnjem besedilu: društvo/, sprejelo

 


PRAVILA DRUŠTVA

 


SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo poslovnih žensk - FAM je prostovoljna, nevladna, nepolitična in nepridobitna organizacija podjetnic, managerk in priznanih poslovnih žensk, ki deluje na območju Slovenije in po potrebi tudi izven nje. Kot pravna oseba zasebnega prava je društvo ustanovljeno in deluje po določilih Zakona o društvih in v skladu z drugimi predpisi ter cilji ustanoviteljic.

 

IME IN SEDEŽ DRUŠTVA


2. člen

Ime društva je Društvo poslovnih žensk – FAM, ki v angleščini glasi: Association of Female Managers. Kratica društva je: F A M.

Sedež društva je v Grosuplju.

Društvo ima svoj znak.

 

DEJAVNOST IN NALOGE DRUŠTVA

3. člen

Namen društva je, da povezuje članice, jih vzpodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področjih, kjer delujejo, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih družbeno koristnih in podobnih dejavnostih, pomembnih za razvoj gospodarstva in celotno slovensko državo.

4. člen

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva društvo opravlja predvsem naslednje naloge:
* organizira redna mesečna in občasna srečanja zaradi druženja članic, izmenjave medsebojnih izkušenj, medsebojne pomoči ter sodelovanja;
* oblikuje skupna stališča v skladu z interesi članic o zadevah s področja delovanja društva in jih posreduje pristojnim organom;
* spremlja in opozarja članice na nova dogajanja s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za članice, jih vzpodbuja k njihovemu spoznavanju ter pridobivanju novih znanj;
* pomaga članicam pri medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju strokovnjakov na razvoju njihove osebnosti in pri uveljavljanju managerske poslovne etike;
* izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti /organizacije predavanj in strokovno-izobraževalnih posvetov, predstavitev strokovne literature, prireja strokovne ekskurzije, .../

5. člen

Svoje naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi institucijami ter drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi dejavniki.

 

ČLANSTVO V DRUŠTVU

6. člen

Članice društva so lahko direktorice, višje upravne delavke, poslanke, oziroma druge managerke gospodarskih družb, zasebnih in javnih podjetij ter zavodov in drugih institucij ter vse poslovne ženske z območja Slovenije, če sprejmejo ta pravila društva, so pripravljene sodelovati pri uresničevanju programa in plačujejo članarino.

Za včlanitev je potrebna pisna pristopna izjava kandidatke, h kateri podata mnenje predsednica in zastopnica društva, lahko pa tudi vsaka od članic programskega sveta, predlaga pa jo lahko vsaka od članic društva.

Pod enakimi pogoji lahko postanejo članice društva tudi državljanke drugih držav.

Za izstop iz društva na lastno željo je potrebna pisna izjava članice pred pričetkom novega koledarskega leta oz. pred pričetkom drugega polletja. Če je izjava o izstopu podana med tekom prvega ali drugega polletja, se članarina plača za celo polletje, v katerem je bila podana izjava.

Poleg rednih članic ima društvo tudi častne članice, ki jih povabi v društvo programski svet na predlog predsednice društva. Častne članice ne plačujejo članarine.

7. člen

Članstvo v društvu preneha:

• s prostovoljnim izstopom,
• s črtanjem,
• z izključitvijo,
• s smrtjo,
• s prenehanjem obstoja društva.

Članica prostovoljno izstopi iz društva, če društvu pošlje pisno izjavo (4.odstavek 6. člena teh Pravil) o izstopu in ima poravnane vse obveznosti do društva.

Članica se črta iz članstva, če kljub opominom ne plača članarine za tekoče leto.

O izključitvi članice iz krivdnih razlogov (kršenje pravil društva, kršenja ugleda društva, povzročanje motenj v delovanju društva, povzročanje sporov in negativnega razpoloženja med članicami in kršitev ostalih dolžnosti, ki so jih prevzele kot članice društva), odloča častno razsodišče s sklepom, na podlagi katerega se članica lahko izključi..

Kljub izstopu, črtanju ali izključitvi je članica dolžna poravnati zapadle finančne obveznosti do društva.


8. člen

Članice društva imajo pravico sodelovati v dejavnostih društva, dajati svoje pobude in predloge ter zahtevati pojasnila od organov društva, voliti in biti voljene v organe društva.

Članice društva imajo dolžnost ravnati se v skladu s temi pravili, poslovnikom društva, kodeksom poslovne etike društva, spoštovati sklepe organov društva ter si prizadevati za ugled društva in plačevati članarino.

Članici društva se ob plačilu prve letne članarine izda članska izkaznica.

Članice društva so dolžne varovati osebne podatke članic, ki so jim v društvu na razpolago.

 

UPRAVLJANJE DRUŠTVA

9. člen

Organi društva so:

* skupščina
* programski svet
* nadzorni odbor
* častno razsodišče

Mandat članic v organih društva je dveleten in je ponovljiv. Odpoklic je možen tudi med mandatom na enak način kot izvolitev. Za svoje delo so organi društva odgovorni skupščini društva.

Predlog za članice organov društva lahko poda vsaka od članic.

 

SKUPŠČINA DRUŠTVA

10. člen

Skupščina je najvišji organ upravljanja društva. Sestavljajo jo vse članice društva. Redno skupščino skliče enkrat letno predsednica društva ali predsednica nadzornega odbora pisno ali preko elektronske pošte, najmanj 21 dni pred skupščino. Rok za vložitev eventualnih pripomb na materiale skupščine pa je 14 dni, da se do skupščine lahko pripravijo popravki.

Skupščina je sklepčna, če ji na seji prisostvuje več kot polovica članic društva. Odločitve sprejema z večino glasov na zasedanju prisotnih članic.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članic in sprejema polnopravne sklepe s prisotno večino članic.

Izredna skupščina se skliče na zahtevo programskega sveta, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članic. Predsednica društva je dolžna sklicati izredno skupščino najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednica društva izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

V izrednih razmerah oz. v primerih, ko se izkaže to za nujno, je možno skupščino društva speljati tudi ON LINE, preko elektronskih medijev. Podpisnik dokumentov je v tem primeru sklicatelj skupščine.

Zasedanje skupščine vodi predsednica skupščine, ki jo izvoli skupščina na predlog predsednice društva, v primeru izredne skupščine pa lahko tudi predlagatelj izredne skupščine. Na skupščini se piše zapisnik, ki ga lastnoročno podpišejo predsednica skupščine in zapisnikarica.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa članice na predlog ene izmed njih na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so javne.

11. člen

Pristojnosti skupščine so:

• sprejema pravila društva, poslovnik društva, kodeks poslovne etike društva, programe dela društva, finančni načrt in letna poslovna ter finančna poročila;
• določa višino članarine v skladu s kriteriji, ki jih sprejme programski svet;
• voli in razrešuje predsednico društva,
• voli in razrešuje članice programskega sveta, nadzornega odbora ter častnega razsodišča društva;
• odloča o pritožbah članic društva zoper sklepe programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča društva;
• odloča o vključevanju društva v druge sorodne organizacije,
• odloča o statusnih spremembah društva;
• odloča o nakupu, prodaji in obremenjevanju nepremičnin;
• odloča o ostalih zadevah v skladu z zakonom in pravili društva.

 

PROGRAMSKI SVET

12. člen

Programski svet je operativni organ društva, ki se voli vsaki dve leti, njegov mandat je ponovljiv. Vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Programski svet sestavljajo predsednica, namestnica predsednice ter sedem članic, ki jih voli skupščina.

Predsednica društva je obenem tudi predsednica programskega sveta. Namestnica predsednice programskega sveta opravlja tudi funkcijo podpredsednice društva ter predsednice društva v primerih, ko jo predsednica pooblasti za to ali v primeru, ko je predsednica nezmožna za opravljanje dela. Programski svet je za svoje delo odgovoren nadzornemu odboru in skupščini.

Programski svet je sklepčen, če seji prisostvuje vsaj polovica članic programskega sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh prisotnih članic.
Programski svet lahko kooptira do dve članici v mandatnem obdobju, v kolikor je dosedanjim članicam programskega sveta prenehalo članstvo v društvu.

Programski svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednica, v njeni odsotnosti pa njena namestnica ali od predsednice pooblaščena članica programskega sveta. Programski svet se sestaja najmanj enkrat letno.

Predsednica programskega sveta se lahko odloči tudi za dopisno sejo ali sejo preko elektronskih medijev za vprašanja, ki jih je potrebno rešiti takoj in za to potrebuje soglasje programskega sveta. Dopisna seja je veljavna pod pogojem, da nobena od članic programskega sveta temu ne nasprotuje. Za sprejetje sklepov veljajo enaka določila, kot če bi bila redna seja programskega sveta.

13. člen

Pristojnosti programskega sveta so:

• sprejema predlog programa dela društva in odloča o vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem sprejetega programa dela društva,
• izvaja sklepe skupščine,
• imenuje stalne in začasne delovne skupine iz vrst članic društva izjemoma tudi zunanjih strokovnjakov oz. strokovnjakinj,
• imenuje in razrešuje zastopnico društva,
• predlaga skupščini višino članarine,
• predlaga skupščini imenovanje in razrešitev posameznih članic programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča in predsednice
• predlaga črtanje in izvedbo postopka izključitve posameznih članic iz evidence članstva v društvu,
• daje mnenje na predlog finančnega plana in zaključnega računa,
• odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost presega 1.000 EUR,
• odloča o ostalih zadevah, ki niso v pristojnosti skupščine oz. drugih organov društva.

 

NADZORNI ODBOR

14. člen

Nadzorni odbor ima predsednico in dve članici. Voli jih skupščina društva za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv. Članice programskega sveta niti predsednica društva ne morejo biti članice nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotni dve članici. Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova.

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi. Enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Članice nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah programskega sveta in častnega razsodišča, ne morejo pa odločati.

15. člen

Pristojnosti nadzornega odbora so:

• nadzira delo organov društva,
• nadzira finančno-materialno poslovanje,
• poroča skupščini,
• predlaga razrešnico programskega sveta, predsednice in zastopnice društva,
• sklicuje izredno skupščino.

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

16. člen

Članice častnega razsodišča društva voli skupščina za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv. Sestavljajo ga tri članice: predsednica in dve članici, ki pa ne morejo biti v drugih organih društva. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članic ali organov društva. Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova.


Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s temi pravili.


17. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

* kršitev določb pravil,
* nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
* ne izvrševanje sklepov organov društva,
* dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.


18. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravili izreče častno razsodišče so:

* opomin,
* javni opomin,
* izključitev.

Članica se lahko na disciplinski ukrep častnega razsodišča pritoži v roku 15 dni po sprejemu pisnega ukrepa na skupščino društva, ki o zadevi dokončno odloči.

 

PREDSEDNICA DRUŠTVA

19. členDruštvo predstavlja predsednica društva, ki jo voli skupščina na predlog programskega sveta ali članic društva.

Predsednica društva je tudi članica programskega sveta in mu po funkciji predseduje, ga predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje.

Predsednica društva lahko samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost ne presega zneska 1.000 EUR, sicer potrebuje soglasje programskega sveta oz. v zvezi z nepremičninami, skupščine društva.

Predsednica društva je izvoljena za dveletno mandatno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednica društva skupaj z zastopnico društva odgovarja za zakonito poslovanje društva, zato je potrebno, da se o vseh ključnih zadevah dogovorita in najdeta skupno rešitev.

Predsednica podpisuje vso dokumentacijo, predvsem tisto, ki se tiče finančnih zadev, razen če zastopnici ne da pisnega pooblastila, da to naredi ona v njenem imenu. Za svoje delo je predsednica društva odgovorna nadzornemu odboru, programskemu svetu in skupščini društva.

Enake pristojnosti ima podpredsednica društva - namestnica predsednice programskega sveta, kadar opravlja delo namesto predsednice društva.

20. členPristojnosti predsednice društva so:

• predstavlja društvo pred državnimi ter drugimi organi in organizacijami v državi in tujini,
• sklicuje skupščino društva; v primeru njene odsotnosti lahko namesto nje skliče skupščino predsednica nadzornega odbora,
• podpisuje akte društva, v kolikor za to ni določena predsednica skupščine društva ali zastopnica društva,
• predseduje programskemu svetu,
• Preko zastopnice društva skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora, programskega sveta in skupščine društva,
• sklicuje seje skupščine,
• izvaja druge naloge, določene z zakonom o društvih ter pravili društva oziroma naloge, za katere jo pooblasti programski svet ali skupščina.

 

ZASTOPNICA DRUŠTVA


21. členPoslovanje društva vodi in zastopa društvo v razmerju do tretjih oseb zastopnica društva, ki jo imenuje z večino glasov programski svet društva.

Zastopnica društva odgovarja za zakonito vodenje in poslovanje društva. Zato je potrebno, da se o vseh ključnih vprašanjih dogovori s predsednico društva / predsednico programskega sveta ali predsednico nadzornega odbora, da najdejo skupno rešitev.

Zastopnico imenuje programski svet društva za dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja in jo tudi razrešuje po enakem postopku, razen če ne pride do kršitev delovnih obveznosti zastopnice. V takem primeru programski svet odloča o njeni razrešitvi tudi prej.

Programski svet določi, ali bo zastopnica društva zaposlena ali pa bo opravljala svoje delo preko pogodbe ali kako drugače.

V kolikor je zastopnica društva zaradi višje sile dlje časa odsotna, lahko zadolži predsednica društva drugo osebo, ki v tem času opravlja njena dela.

Zastopnica društva lahko samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost ne presega 150 €, sicer potrebuje soglasje predsednice društva ali programskega sveta.

22. člen

Naloge zastopnice društva so:

• vodi poslovanje društva in ureja vsa managerska dela za društvo,
• skupaj s predsednico društva odgovarja za zakonito poslovanje društva,
• pripravljala predlog programa dela društva in skrbi za njihovo izvedbo
• je odgovorna za pripravo sej in materialov za organe društva,
• skrbi za pretok informacij med članicami društva,
• skrbi za usklajenost delovanja med organi društva,
• opravlja strokovno-organizacijska dela društva,
• organizira strokovna in družabna srečanja društva,
• skrbi za finančno poslovanje društva,
• opravlja druge naloge, ki ji jih poverijo organi društva,
• podpisuje poslovne listine, za katere je odgovorna, ali pooblaščena s strani predsednice društva, programskega sveta ali skupščine društva o vseh ostalih se dogovorita s predsednico društva oz. jo zanje pooblasti programski svet ali skupščina društva.


23. člen


Prenehanje mandata zastopnici društva:

• na njeno željo,
• z razrešitvijo.

O razrešitvi odloča programski svet na predlog nadzornega odbora, programskega sveta ali po izrečenem ukrepu častnega razsodišča.

FINANČNI VIRI ZA DELO DRUŠTVA

 

24. člen

 

Viri financiranja društva so:

* članarina,
* prostovoljni prispevki donatorjev, darila, volila, komercialno sponzoriranje
* drugi dohodki.

Vsaka članica ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva v primeru, da ima za to upravičen interes.

 

25. člen

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora sredstva porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove članice je nična.

 

26. člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni letni seji skupščine članice obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

27. člen

 

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi in mora biti v skladu z Zakonom o društvih in računovodskem standardu za društva.

Za vodenje finančno-materialnega poslovanja, društvo najame finančnega strokovnjaka in ga pooblasti za urejanje finančno-materialnih poslov društva

Finančne in materialne listine podpisuje od društva najeta in pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka.

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme skupščina društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili o računovodskem standardu za društva.

Finančno poslovanje društva se opravlja preko transakcijskega računa.

 

PREMOŽENJE DRUŠTVA

 

28. člen

 

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki mora biti vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje, katerega vrednost presega znesek 1.000,00 EUR se lahko kupi ali odtuji le na podlagi predhodne odobritve programskega sveta.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi predhodnega sklepa skupščine.

 

JAVNOST DELA

 

29. člen

 

Delo društva je javno.

Društvo obvešča svoje članice s posredovanjem zapisnikov o delu organov in potom spletne strani društva. Širša javnost je obveščena o delu društva preko tiskovnih konferenc, spletne strani društva, občasno pa društvo poroča o svojem delu v sredstvih javnega obveščanja. Za dajanje informacij in zagotavljanje javnosti dela sta odgovorni predsednica društva ali zastopnica društva.


STROKOVNO-TEHNIČNA IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA ZA DRUŠTVO


30. člen


Strokovno-tehnične in administrativne naloge za potrebe društva opravlja zastopnica društva. To delo lahko opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drug način v skladu z zakonom.SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEGA AKTA


31. člen


Spremembe in dopolnitve tega akta se sprejemajo po enakem postopku, kot ta akt sam.NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA


32. člen


Društvo preneha

• po sklepu skupščine z večino prisotnih članic,
• s spojitvijo z drugimi društvi, če je tak sklep skupščine,
• s stečajem,
• na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
• po samem zakonu,

Hkrati s sklepom o prenehanju, skupščina odloči o pravnem nasledniku premoženja društva, ki mora biti druga nepridobitna pravna oseba s podobnimi cilji..

 

 


VELJAVNOST PRAVIL

 

33. člen

 

Ta pravila začno veljati, ko jih sprejme skupščina društva. S sprejemom teh pravil prenehajo veljati pravila, ki jih je sprejela skupščina društva na svoji seji dne 10.5.2010.


34. člen

 

Akti društva ostanejo v veljavi, v kolikor niso v nasprotju s temi pravili, sicer je potrebno uskladiti akte v roku enega leta po sprejemu teh pravil.

 

 

Predsednica društva FAM:

Andreja Ilgo25. 3. 2020