Perovo 21 C, 1290 Grosuplje
T: 01/786 58 07,
F: 01/786 58 09

E: info@drustvo-fam.si
www.drustvo-fam.siZ VAMI ŽE 24 LET

 

 

Na podlagi Pravil društva, sklepov skupščine društva, Kodeksa društva in drugih  predlogov,
programskega sveta društva, je skupščina  Društva poslovnih žensk – FAM na svoji ON-LINE seji
25. 3. 2020 sprejela

 

POSLOVNIK

 

za delo skupščine, programskega sveta, nadzornega odbora, častnega razsodišča

in druga določila za poslovanje društva

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

POSLOVNIK

1. člen

 

Ta poslovnik ureja način dela skupščine, programskega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča ter druge zadeve, pomembne za delovanje društva, ki v Pravilih društva niso zajeta.

 

2.člen

 

Določila poslovnika so obvezna za članice vseh naštetih organov ter za vse osebe, ki so vabljene na seje organov društva in za vse članice društva, ki se določene seje lahko udeležijo na podlagi vabila ali svojega statusa.

 

UDELEŽENKE SEJ

3.člen

 

Sej organov društva se udeležujejo članice teh organov. Predsednica organa društva odloča, koga se lahko razen članic, še vabi na sejo.

 

SKUPŠČINA DRUŠTVA

4. člen

 

Skupščina je najvišji organ upravljanja društva. Sestavljajo jo vse članice društva.

 

5. člen

 

Sklicatelj skupščine predlaga delovno predsedstvo, zapisnikarja in overitelja ter verifikacijsko komisijo, ki ugotavlja sklepčnost skupščine. Organe skupščine potrdijo prisotne članice.

 

6. člen

 

Sejo skupščine vodi predsednica delovnega predsedstva.

Delovno predsedstvo šteje tri članice in sicer predsednico ter dve članici.

 

7. člen

 

Vso gradivo za skupščino mora biti poslano članicam  21 dni pred skupščino. Članice imajo pravico podati ugovore, predloge in mnenja na poslano gradivo pisno zastopnici društva v roku 14 dni, da se lahko pripravijo eventualni popravki. O vseh predlogih bo razpravljal programski svet društva pred skupščino in zavzel svoja stališča, ki jih bo posredoval skupščini s pojasnilom, zakaj morda kak predlog ali pripomba ni bila sprejeta. Na sami seji skupščine ni razprav o novih predlogih.

Glasovanje na skupščini je javno, lahko pa se članice na sami seji odločijo za tajno glasovanje.

 

8. člen

 

 Pristojnosti skupščine so določene v Pravilih društva.

 

PROGRAMSKI SVET

9. člen

 

Programski svet je izvršilno-operativni organ skupščine in vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini ter dela v skladu s tem poslovnikom.

 

10. člen

 

Programski svet sestavljajo predsednica, njena namestnica in sedem članic.  Namestnica predsednice programskega sveta se izvoli izmed članic programskega sveta. Programski svet voli skupščina društva za dobo dveh let.

Predsednica društva je po svoji funkciji tudi predsednica programskega sveta.

Programskemu svetu morata  prisostvovati zastopnica društva in po potrebi še predsednica nadzornega odbora in računovodkinja društvo oz. po potrebi druge vabljene.

 

Programski svet je za svoje delo odgovoren skupščini in nadzornemu odboru.

 

11. člen

 

Programski svet je sklepčen, če seji prisostvuje vsaj polovica članic programskega sveta. Odločitve sprejema programski svet z večino glasov vseh prisotnih članic programskega sveta. Programski svet lahko kooptira do dve članici v mandatnem obdobju, v kolikor je dosedanjim članicam programskega sveta prenehalo članstvo v društvu oziroma je posameznica prosila za predčasno razrešnico.

 

12. člen

 

Programski svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednica, v njeni odsotnosti pa njena namestnica ali od predsednice pooblaščena članica programskega sveta. Programski svet se sestaja najmanj  enkrat letno.

13. člen

 

Pristojnosti programskega sveta so določene v Pravilih društva.

 

14. člen

 

Pristojnosti  predsednice društva in predsednice programskega sveta društva so določene v Pravilih društva.

15. člen

 

Predsednica programskega sveta je izvoljena za mandatno obdobje dveh let, z možnostjo ponovne izvolitve. Velja enako kot za predsednico društva, saj je njen mandat vezan tudi na to funkcijo. Predsednica skrbi za delovanje društva v skladu s Pravili in drugimi akti društva in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovorna  skupščini društva in nadzornemu odboru društvo.

 

NADZORNI ODBOR

16. člen

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članic. Ima predsednico in dve članici. Predsednica lahko izmed svojih dveh članic določi svojo namestnico. Voli jih skupščina društva za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv. Članice programskega sveta ne morejo biti članice nadzornega odbora in obratno.

 

17. člen

 

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotni dve  članica NO. Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova.

 

18. člen

 

Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini o svojem delu. Članice nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah programskega sveta, ne morejo pa odločati.

 

19. člen

 

 Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Pravilih društva.

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

20. člen

 

Članice častnega razsodišča voli skupščina za dobo dveh let. Mandat je ponovljiv.

Sestavljajo ga tri članic: predsednica in dve članici. Predsednica lahko izmed svojih dveh članic določi svojo namestnico. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članic ali organov društva.

 

21. člen

 

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonitostmi častnega razsodišča.

22. člen

 

 Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

  • kršitev določb pravil;
  • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;
  • neizvrševanje sklepov organov društva;
  • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

23. člen

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravili društva izreče častno razsodišče so:

  • Opomin
  • Javni opomin
  • Izključitev iz društva

Članica se lahko v roku 15 dni zoper sklep častnega razsodišča pisno pritoži na skupščino društva.

 

ZASTOPNICA DRUŠTVA

 

24. člen

 

V skladu s pravili društva zastopnica društva na podlagi sprejetih sklepov organov društva in v skladu z nalogami, določenimi s pravili društva in tem poslovnikom  operativno vodi društvo.

Zastopnica društva je lahko zaposlena v društvu oz. delo opravlja po pogodbi, o čemer odloča programski svet društva v skladu s programom in finančnimi zmožnostmi društva. Za svoje delo zastopnica prejem plačilo.

 

DRUGA DOLOČILA O DELOVANJU DRUŠTVA

 

25. člen

 

Za delovanje društva, plačujejo članice društva letno članarino, ki jo predlaga programski svet društva in potrdi skupščina društva. Podlaga višine članarine je program dela, ki ga je  potrebno v tekočem letu izvajati. Članarina je za vse članice obvezna, razen za tiste, za katere se programski svet odloči, da bodo častne članice oziroma bodo članarino poravnale na kak drug način.

Članarine niso oproščene članice, ki imajo v društvu kakršnokoli predavanje, za katero se smatra, da je to del njihove promocije. Ravno tako niso oproščene članarine članice, ki kadarkoli enkratno ali večkratno pomagajo v društvu oziroma na srečanjih društva, saj naj bi vse članice pomagale k boljšemu delovanju društva, torej bi bile v njem aktivne /glej Kodeks društva/.

 

26. člen

 

Članice društva se morajo obnašati v skladu s kodeksom poslovne etike društva in tem poslovnikom.

 

27. člen

 

Društvo objavlja ob petkih svoje novičke, ob sredah pa predstavitve podjetja članice, vendar le v vmesnem obdobju, do tedaj, ko bo to preneseno  na spletno stran društva.

Petkove novičke morajo biti v dveh-treh predstavitvenih – napovednih stavkih, (ne kot priponke), vse ostale podrobnosti pa v obliki linka, kjer je obširnejša obrazložitev, pojasnila in eventualne slike. Vsaka članica lahko objavi 6 tovrstnih novičk letno.

 

Enako velja za predstavitev podjetja članice, le da je ta možna le enkrat, razen v primeru, če članica zamenja podjetje.

 

28. člen

 

Članica, ki se prijavi na srečanje društva in le-tega iz raznih razlogov pravočasno ne odpove (48 ur pred srečanjem društva), plača 20 € v dobrodelni sklad društva. V primeru skupinskega prevoza, mora  članica poleg 20 € plačati še stroške prevoza in druge stroške, ki so vezani na srečanje.

 

29. člen

 

Če članica ne plača članarine za tekoče leto, ji preneha članstvo v društvu, članarino pa mora kljub temu poravnati. V kolikor tega ne stori do skupščine, računovodstvo društva uvede proti njej izvršbo na dolžni znesek.

Če članica do junija meseca tekočega leta ne poravna vsaj polovico članarine za tekoče leto, se ne more več udeleževati srečanj, dokler ta del članarine ne poravna. Celotno članarino je potrebno plačati do konca oktobra tekočega leta.

Članica, ki nima poravnane članarine iz prejšnjega odstavka, ne more oglaševati v petkovih novičkah ali kako drugače, dokler ne poravna finančnih obveznosti do društva.

 

30. člen

 

Članica, ki želi izstopiti iz društva, mora to javiti zastopnici društva v pisni obliki pred pričetkom novega leta oz. pred pričetkom drugega polletja. Če to stori v vmesnem času, ji članarina preneha s koncem polletja oz. leta.

 

31. člen

 

Vse članice morajo svoja obvestila, ponudbe in novičke pošiljati izključno preko skupne adreme, ki jo vodi zastopnica društva. Same lahko pošiljajo obvestila, ponudbe, novičke le članici, s katero se o tem izrecno dogovorita.

Ko preneha članici članstvo v društvu FAM, ne sme več uporabljati adreme članic za svoje poslovne oz. kakršne koli druge namene. V kolikor bivša članica kljub izrecni prepovedi to vseeno izvaja, je  za reševanje takih sporov pristojno krajevno sodišče.

Z včlanitvijo v društvo,  članica FAM dovoljuje da se fotografije, posnete na srečanjih društva lahko objavijo na spletni strani društva oz.  uporabijo za potrebe društva.«

 

32. člen

 

Pri medsebojnem komuniciranju-poslovanju se članice opirajo na kodeks društva in med seboj poslujejo po moralnih načelih. Članica društva namreč ni dolžna drugi članici brezplačno nuditi svoje usluge samo zato, ker sta obe članici istega društva. Poslovno sodelovanje mora biti korektno, tako kot velja za ves poslovni svet. O nespoštovanju tega člena odloča častno razsodišče društva.

 

 

KONČNA DOLOČBA

33. Člen

 

Vsaka članica društva si mora po svojih najboljših močeh prizadevati, da bo društvo v svojem prostoru uspešno in ohranilo na ugledu.

 

Predsednica društva FAM:

Andreja Ilgo

 

Grosuplje, 25. 3. 2020