Perovo 21 C, 1290 Grosuplje
T: 01/786 58 07,
F: 01/786 58 09

E: info@drustvo-fam.si
www.drustvo-fam.siZ VAMI ŽE 24 LET


K O D E K S ETIKE

Društva poslovnih žensk - FAM

Društvo poslovnih žensk - FAM (angleško: Association of Female Managers), združuje najbolj priznane in prodorne poslovne ženske v Sloveniji na vseh področjih delovanja: v gospodarstvu, politiki, družbenih dejavnostih, svobodnih poklicih itd.


Društvo poslovnih žensk je združba izbrane elite!


Namen kodeksa etike FAM je spodbujanje poslovne etike, morale, združevanje, medsebojne podpore, oblikovanje vrednot in ne nazadnje oblikovati jasno ločnico med slabimi in dobrimi poslovnimi praksami.
Vse me s svojim načinom delovanja dajemo zgled ostalim in zato so naše prioritete v doseganju lastnih vrednot.


Društvo poslovnih žensk je asociacija, ki temelji na načelih in principih poslovnosti, prijateljstva, zaupnosti, medsebojni pomoči, lojalni konkurenci, lastni angažiranosti ter prisotnosti na srečanjih društva.
Smo tudi društvo za podjetniško svetovanje, management, izobraževanje ter opravljanje poslovnih storitev.


Vsaka članica društva mora biti sposobna definirati svoje potrebe oziroma potrebe in problematiko svoje okolice pred društvom, kakor tudi zunaj njega. Pretok informacij med društvom in njenimi članicami ter drugimi je nujen za nemoteno in uspešno delovanje društva.
Društvo v svojem bistvu mora stremeti k temu, da bo vedno in povsod družba izbrane elite. Za elito se ne more nihče sam označiti, vendar si lahko za to prizadeva s svojo osnovno naravnanostjo in mišljenjem, vedenjem in delom ter priznavanjem obstoječih vrednot in predstav.


Moramo znati voditi odprt in konstruktiven dialog tudi z državo in njenimi institucijami. Z državo sodelujem pri ustvarjanju pogojev, ki omogočajo razvoj gospodarstva in posameznikov. Do države in njenih institucij smo konstruktivno kritični, kadar bi s svojimi ukrepi omejevala učinkovitost trga in s tem konkurenčnost gospodarstva.
Zavzemati se moramo za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo ter spodbujati okolju prijazen življenjski stil vseh deležnikov.

Eden od poglavitnih ciljev društva je dobronamerna in dejavna skrb za krepitev razumevanja med članicami in ostalimi. Osnova društva je, da sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Društvo poslovnih žensk je društvo zaprtega tipa - samo za njene članice, povezovalo pa se bo s sorodnimi društvi doma in v tujini.


Nosilke društvene ideje so posamezne članice društva, ki naj bi imele možnost vpliva na svojem širšem poklicnem področju. Moč društva je navsezadnje v vsaki posamezni članici; posebno značilna je za društvo zavestna predanost k jasno določenim ciljem.

Dejavnost društva zajema predvsem:


• izmenjavo poslovnih izkušenj
• posredovanje poslov med članicami in drugimi
• predstavitev dejavnosti podjetij doma in v tujini
• prezentacijo novih proizvodov domačih in tujih proizvajalcev
• organizacijo ustreznih pogojev za poslovna srečanja
• organizacijo poslovnega turizma
• organizacijo predstavitve mode doma in v svetu
• organizacijo in izvedbo dobrodelnih akcij

 

Načela kodeksa etike društva FAM so:


1. Pojem prijateljstva


Največja vrednota članic društva je prijateljstvo in zaupnost med članicami. Pravo prijateljstvo se ne ukazuje in ni vezano na nobeno dobrobit, ki bi jo članica pričakovala pri tem. Prijateljski odnos temlji predvsem na načelu pomagati prijateljici - sočlanici; da se kritika izreka le kot dobronamerna in jo je kot tako potrebno tudi sprejemati, da se doseže želeni cilj.. Izkušnje kažejo, da prijateljstvo največkrat nastane ob prisotnosti skupnih načel pri delu in vlaganju v ta načela. Iz prijateljstva se razvijajo na podlagi skupnega truda - skupna dejanja in obratno.
Članice se zaradi različnih poklicnih področij v društvu pobliže spoznajo, s čimer pospešujejo razumevanje različnih poklicnih področij in ob tem sklepajo osebna in poklicna prijateljstva. Društvo bo omogočilo članicam bližje in boljše poznavanje tematik s področja znanosti, tehnike, gospodarstva, pravosodja, managerstva, zdravstva in umetnosti. Tako druženje pod okriljem društva omogoča različne akcije v korist skupnosti.


Vsaka članica društva naj se drži navedenih stališč in upošteva načelo pripravljenosti pomagati, kadar v vsakodnevnih ali društvenih dejavnostih pride do zapletov ali posameznih nezaželjenih dogodkov. Žalitev sočlanice pomeni hujšo kršitev načel kodeksa.


Pri poslovanju in sprejemanju odločitev spoštujemo vsako posameznico, s katero ima podjetje odnos.


V pojem prijateljstva štejemo tudi to, da se članice društva med seboj tikajo.

2. Skrb za rast in razvoj sočlanic in njihovih sodelavcev


Vir uspešnosti delovanja društva in vsakega podjetja so sposobne in zavzete sočlanice in njihovi sodelavci. Njihova energija in znanje omogočata razvoj in uspeh društva, kot tudi podjetja, zato se zavzemamo za dobrobit vseh. Upoštevamo, da ni učinkovitosti brez humanosti in ne humanosti brez učinkovitosti.

3. Zastopanost v društvu


Društvo si mora prizadevati, da ima v svoji sredini čim različnejšo zastopanost gospodarskih in negospodarskih panog.
Vsaka članica zastopa svojo branžo in s tem omogoči sočlanici spoznavanje njenega dela in okolice in s tem širitev svoje poklicne sposobnosti.

 

4. Uporaba imena društva


Ime društva se lahko v javnosti uporablja le v dogovoru s predsednico, programskim svetom in zastopnico društva. Enako velja za vsakršno komuniciranje z mediji. Vsaka uporaba imena društva mora temeljiti na sprejetih stališčih društva in načelih kodeksa. Vsaka posamezna članica lahko o društvu prezentira v javnosti le svoja osebna stališča, vendar vedno le in samo v korist društva.
Članice društva lahko pri predstavitvi svoje firme oziroma svoje dejavnosti uporabljajo ime društva.

 

5. Navzočnost na srečanjih društva


Brez upoštevanja in izpolnjevanja obveze navzočnosti, si društva ni mogoče predstavljati.
Zelo pomemben dejavnik članstva je navzočnost na mesečnih srečanjih članic društva. To sicer ne pomeni, da je stoodstotna navzočnost na srečanjih obvezna, vendar je priporočljivo, da je članica čim večkrat prisotna.
Na vprašanje, zakaj je navzočnost tako pomembna, lahko navedemo naslednje razloge:
• z včlanitvijo v Društvo poslovnih žensk posameznica prevzame določeno moralno odgovornost do društva;
• kandidatko se ne predlaga za sprejem, dokler se ji ne pojasni, da se mora srečanj udeleževati;
• če želi društvo obstajati kot živahna in učinkovita organizacija, je novoizvoljena članica pomemben člen te skupnosti;
• vsaka zastopa določeno poklicno področje, ki bi ga lahko zastopala tudi katerakoli druga primerna oseba; če navzočnost zanemarja, njeno poklicno področje ni zadostno zastopano.

Navzočnost v društvu se ne sme omejiti samo na pasivno delovanje. Članica mora tudi vedeti, da svoje udeležbe ne more nadomestiti z denarjem, zanemarjujoč svoje društvene dolžnosti.
Smisel navzočnosti ni doseganje prostorske izpopolnjenosti ali številčnosti, temveč so to medsebojna osebna srečanja članic društva, srečanje prijateljic, ki si želijo sodelovanja, da bi s skupnimi močmi dosegale postavljene cilje

 

6. Društvene usluge


a/ društvene usluge


Od vsake članice se pričakuje pozitivno sodelovanje v programu, ki ga ima društvo, od izvajanja finančnega suporta v vseh oblikah, da vpeljuje nove članice in prijazno sprejema goste, sodeluje v društvenih organih in tudi sprejema funkcije v društvu. Društvene usluge pomenijo pripravljenost pomagati v okviru dejavnosti društva.
Pri medsebojnem komuniciranju-poslovanju se članice opirajo na kodeks društva in med seboj poslujejo po moralnih načelih. Članica društva namreč ni dolžna drugi članici brezplačno nuditi svoje usluge samo zato, ker sta obe članici istega društva. Poslovno sodelovanje mora biti korektno, tako kot velja za ves poslovni svet. O nespoštovanju tega člena odloča častno razsodišče društva.


b/ združene usluge


Pomenijo pripravljenost nastopati in pomagati dobrodelnim, vzgojnim in podobnim organizacijam, ki služijo splošnemu dobru in ki jih vsaka članica društva, če le more, aktivno podpira.


c/ mednarodne usluge


Sem sodi strpnost do drugih narodnosti in vzpostavljanje razumevanja na mednarodnih ravneh, torej med različnimi narodnostmi:
• sopomoč in sodelovanje na mednarodnih prireditvah
• osebni stiki s pripadniki drugih držav v njihovih državah,
• osebni stiki s pripadniki drugih držav v naši državi.

 

7. Financiranje društva


Društvo se financira s članarino, prostovoljnimi prispevki donatorjev, volili, darili, sponzorstvi in drugimi oblikami prihodkov, ki so predvideni za društva.
Članico, ki kljub opominu ne plača letne članarine Nadzorni odbor predlaga Programskemu svetu ali Odboru za sprejem v članstvo /če je imenovan/ za izključitev iz članstva v društvu, vendar je klub temu dolžna članarino poravnati za nazaj.
Če članica med letom sama izstopi iz društva in ima članarino poravnano, ni upravičena do povračila le-te.
Z ustvarjenimi prihodki bo društvo organiziralo poslovna, kulturna in družabna srečanja članic društva, realiziralo sprejete programe ter skrbelo, da bo društvo to, kar od njega pričakujejo članice.

 

8. Povzetek


Še enkrat moramo poudariti, da je cilj društva, da mesto ženske kot uspešne poslovne ženske na kateremkoli področju poudarimo iz vseh možnih aspektov, pri tem bomo sodelovali in iskali pomoč tako pri znanstveno raziskovalnih delavkah in delavcih po posameznih področjih, kot tudi v strukturah, ki odločajo v organih oblasti in drugih organizacijah ter tako tudi na ta način skušali aktivno vplivati na vse dejavnike, ki določajo polžaj ženske v naši družbi - predvsem položaj poslovne ženske.


Predsednica društva FAM:
Andreja Ilgo
Grosuplje, 25. 3. 2020