031 335 220 [email protected]

ki je bila dne 24. 09. 2021 ob 12.00 uri preko pisnega predčasnega glasovanja in videokonferenčne povezave

 

Vse članice so bile pravočasno in pravilno vabljene na skupščino.

Vse članice so pravočasno prejele tudi gradiva za skupščino in nanje niso podale pripomb.

Skupščina je bila zaradi epidemioloških razmer sklicana preko spleta z možnostjo predčasnega glasovanja.

Vsem članicam je bil omogočen dostop do udeležbe na skupščini.

 

Zaradi nesklepčnosti smo skupščino pričele s polurnim zamikom.

Ob 12.30  je  predsednica društva FAM, ga. Andreja llgo odprla skupščino in predlagala sledeča delovna telesa izredne skupščine:

 

Delovno predsedstvo skupščine v sestavi:

  • Evo Košuljandić, kot predsednico
  • Petro Mlakar, kot članico
  • Andrejo Jernejčič, kot članico

Za zapisničarko:

  • Natašo Čampelj

Za verifikacijo prisotnosti:

  • Natašo Čampelj

 

Andreja Ilgo poda predlog organov izredne skupščine v sprejem.

SKLEP  št . 1

Skupščina potrdi delovno predsedstvo izredne skupščine, zapisničarko in verifikacijo prisotnosti v gornji sestavi.

 

Predsednica skupščine ga. Eva Košuljandić je prevzela vodenje skupščine in predlagala naslednji dnevni red skupščine:

  1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
  2. Sprejem Pravil društva, spremembe imena društva in sedeža društva
  3. Imenovanje nove zastopnice društva

Ad1) – Ugotovitev sklepčnosti skupščine

Po 16. členu dosedanjih Pravil je po polurnem zamiku skupščina sklepčna, če je na seji več kot 10 članic. Z glasovnicami pred skupščino je glasovalo 13 članic, na skupščini pa je bilo prisotnih 9 članic.

Sprejet je bil SKLEP št. 2:

Po 16. členu veljavnih Pravil je izredna skupščina društva FAM sklepčna.

Ad2) – Sprejem novih  Pravil društva, novega imena društva in novega sedeža

Ga. Košuljandić je povedala o zapletih potrditve Pravil, ki jih je sprejela skupščina 2020, zakaj niso bila potrjena na UE Grosuplje in zakaj jih ponovno spreminjamo (ime društva, novi sedež društva in imenovanje nove zastopnice društva). Nova  Pravila društva kot temeljni akt so bila priloga h gradivu za današnjo izredno skupščino. Nanje ni bilo pripomb. Zato se sprejme

SKLEP št. 3:

Skupščina sprejme novo besedilo Pravil društva kot temeljnega akta v celoti.

 

SKLEP št. 4:

Skupščina sprejme spremenjeno ime društva, ki se glasi: Društvo poslovnih žensk – FAM.

Ime društva v angleščini je: Association of Female Managers.

Skrajšano ime društva je: F.A.M.

 

SKLEP št. 5:

Skupščina sprejme sklep, da ima društvo sedež v Ljubljani.

Nov poslovni naslov je Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

 

Ad3) – Imenovanje nove zastopnice društva

Programski svet društva je predlagal skupščini, da za novo zastopnico imenuje Natašo Čampelj, univ. dipl. komunikologinjo, ki bo nadomestila Ulo Ažman.

SKLEP št. 6:

Skupščina imenuje Natašo Čampelj kot novo zastopnico društva.

 

Izredna skupščina je bila končana ob 13. uri.

 

Predsednica izredne skupščine društva FAM:

Eva Košuljandić

 

Ljubljana, dne 24. 9. 2021